Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 29
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:07:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tỷ lệ của nguyên tố các bon (C) có trong cơ thể người là khoảng:
  A - 
65%
  B - 
9,5%
  C - 
18,5%
  D - 
1,5%
2-
Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không được xếp cùng giới với các sinh vật còn lại?
  A - 
Nấm men
  B - 
Nấm nhầy
  C - 
Nấm mốc
  D - 
Nấm ăn
3-
Một gen có chiều dài 2550 A0, có 2025 liên kết H2. Mạch thứ nhất của gen có A1=75, mạch thứ 2 có X2 = 225. Số nucleotit từng loại trên mỗi mạch đơn của gen là :
  A - 
A1 = T2 = 75, T1 = A2 = 150, G1 = X2 = 225, X1 = G2 = 300
  B - 
A1 = T2 = 75, T1 = A2 = 300, G1 = X2 = 225, X1 = G2 = 150
  C - 
A1 = T2 = 75, T1 = A2 = 225, G1 = X2 = 225, X1 = G2 = 225
  D - 
A1 = T2 = 75, T1 = A2 = 375, G1 = X2 = 225, X1 = G2 = 75
4-
Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt trần?
  A - 
Cây lúa
  B - 
Cây dương xỉ
  C - 
Cây thông
  D - 
Cây bắp cải
5-
Nguyên tố Fe là thành phần của cấu trúc nào sau đây?
  A - 
Hêmôglôbin trong hồng cầu của động vật
  B - 
Diệp lục tố trong lá cây
  C - 
Sắc tố mêlanin trong lớp da
  D - 
Sắc tố của hoa, quả ở thực vật
6-
Loại đường nào sau đây không cùng nhóm với những chất còn lại?
  A - 
Pentôzơ
  B - 
Glucôzơ
  C - 
Mantôzơ
  D - 
Fructôzơ
7-
Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hay gấp nếp lại là của cấu trúc prôtêin:
  A - 
Bậc 1
  B - 
Bậc 2
  C - 
Bậc 3
  D - 
Bậc 4
8-
Một đoạn ADN, trên mạch 1 có số nuclêôtit loại A là 200, trên mạch 2 có số nuclêôtit loại T là 200. Nhận định nào dưới đây là đúng?
  A - 
Số nuclêôtit loại T của mạch 1 là 200.
  B - 
Số nuclêôtit loại A của đoạn ADN trên là 400.
  C - 
Số liên kết hiđrô giữa A và T của đoạn ADN là 400.
  D - 
Không tính được số lượng nuclêôtit loại A hoặc T của đoạn ADN
9-
Một gen có 120 chu kì xoắn, có số liên kết H2 = 3500, số nuclêotit từng loại của gen đó là:
  A - 
A = T = 1100 ; G = X = 100
  B - 
A = T = 300 ; G = X = 900
  C - 
A = T = 700 ; G = X = 500
  D - 
A = T = 100 ; G = X = 1100
10-
Khi phân giải phân tử đường Saccarôzơ , có thể thu được kết quả nào sau đây?
  A - 
Hai phân tử đường glucôzơ
  B - 
Một phân tử glucôzơ và 1 phân tử galactôzơ
  C - 
Hai phân tử đường fructôzơ
  D - 
Một phân tử glucôzơ và 1 phân tử fructôzơ
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 25
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 16
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 07
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 10
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 22
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 19
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 13
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 11
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 18
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 15
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 72
Trắc Nghiệm Sinh Học - Thế Giới Sống - Bài 08
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 42
Hô Hấp Tế Bào Và Quang Hợp - 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Thế Giới Sống - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 08
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 75
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 51
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 75
Hô Hấp Tế Bào Và Quang Hợp - 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 66
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 60
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 21
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 65
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 19
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters