WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Activities And Seasons - Test 12
Choose the words or phrases that are not correct.

Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:06:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He often goes swimming and fish in the summer.
        A       B                             C   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
2-
How often seasons are there in your country?
      A              B                     C    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
3-
What is he often like doing in the fall?
          A        B              C     D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
4-
He usually plays soccer in the winter so it's cold.
         A                   B     C                   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
5-
I often go jogging in the spring and my sister doesn't.
      A            B      C                    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
6-
What does the weather like in the spring in your country?
            A                              B   C             D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
7-
He doesn't never goes fishing in the winter.
         A                  B        C      D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
8-
He likes riding in the fall and she doesn't.
                  A     B        C   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
9-
We are usually tired in the summer so it's hot.
       A                 B   C                       D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
10-
What is he do when it's cool?
          A             B     C    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 298
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 280
English 6 - Test 175
English 6 - Test 160
Places - Test 11
English 6 - Test 162
English 6 - Test 159
English 6 - Test 10
English 6 - Test 237
English 6 - Test 133
English 6 - Test 253
The Body - Test 04
English 6 - Test 19
The Body - Test 07
English 6 - Test 96
Greetings - Test 05
English 6 - Test 82
English 6 - Test 268
English 6 - Test 23
Out And About - Test 05
English 6 - Test 97
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters