WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Wonders Of The World - Test 5
Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:18:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Meat must kept in a refrigerator or it will spoil.
              A        B                    C      D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
2-
Jim found two shirts he liked, but he couldn’t decide which one to bought.
        A                            B                  C                                          D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
3-
You should plan arriving at the stadium early.
          A                 B     C                     D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
4-
They lived in a beautiful village calling "Cadaques".
          A     B       C                     D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
5-
He led us on a guiding hike along the edge of the canyon.
     A        B        C                                    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
6-
The plumber told me how could fix the leak in the sink.
 A                  B          C      D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
7-
The little girl stopped to cry when I handed her her doll.
         A                        B             C            D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
8-
After left the theater, we stopped at a coffee shop for a late night snack.
         A                                      B      C               D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
9-
It is said that the holes were made with mice.
  A                B            C                D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
10-
The list was compiled by a historian with the name of Antipater.
              A                 B                    C                  D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
English 8 - Test 236
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
English 8 - Test 139
Making Arrangements - Test 06
At Home - Test 04
Đề Xuất
Country Life And City Life - Test 05
English 8 - Test 176
English 8 - Test 164
Recycling - Test 03
The Young Pioneers Club - Test 07
Our Past - Test 09
Traveling Around Viet Nam - Test 14
Festivals - Test 07
English 8 - Test 152
Study Habits - Test 11
Inventions - Test 11
English 8 - Test 230
My Friend - Test 13
English 8 - Test 186
English 8 - Test 202
Our Past - Test 05
English 8 - Test 150
The Young Pioneers Club - Test 12
English 8 - Test 225
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters