WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Inventions - Test 4
Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:18:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The rice grains is husked in the mill to produce brown rice.
  A                   B                                  C            D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
2-
Don’t forget to turn out the lights before leaving the building.
  A                B         C                              D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
3-
Follow I and I will show you the way.
           A           B    C            D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
4-
The coffee berries fermented in water for make a strong tasting liquid.
  A                                       B          C             D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
5-
Ann wanted to know where in order to get a map of the city.
           A            B                   C                        D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
6-
A sample of chocolate given after visitors have toured the factory.
               A                    B     C                          D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
7-
In the morning, the Professor showed us up the university.
A                     B                                   C    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
8-
After met the movie star, I understood why she was so popular.
         A            B                                C                 D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
9-
One quarter to one third of the world’s coffee are produced by Brazil.
          A                  B                                    C                   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
10-
The procedure is almost the same like it was 200 years ago.
                       A      B                 C                              D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 178
English 8 - Test 86
English 8 - Test 09
Study Habits - Test 05
English 8 - Test 36
English 8 - Test 149
The Young Pioneers Club - Test 08
My Neighborhood - Test 10
English 8 - Test 212
Making Arrangements - Test 05
Study Habits - Test 12
English 8 - Test 191
English 8 - Test 53
English 8 - Test 100
Country Life And City Life - Test 10
English 8 - Test 186
English 8 - Test 25
English 8 - Test 67
English 8 - Test 73
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters