Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 100
Choose the words or phrases that are not correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:10:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tomorrow, she is going visit the Great Wall of China.
                    A                  B     C                    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
2-
She need some eggs and a packet of milk.
         A       B              C        D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
3-
The River Nile is the longest river on the world.
             A         B            C               D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
4-
She likes play basketball in the winter.
                  A           B       C   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
5-
He is going to his uncle's house by his car.
     A             B         C                 D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
6-
Nam is the taller student of these four students.
         A          B                C     D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
7-
Which is longest: the Red River or the River Mekong?
   A             B                   C                                D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
8-
We are producing too many trash.
  A   B          C                D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
9-
What much water is there in the bottle?
  A                   B   C          D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
10-
Would you like some else coffee?
   A              B              C      D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 107
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Đề Xuất
Activities And Seasons - Test 10
Greetings - Test 07
English 6 - Test 206
Making Plans - Test 10
Greetings - Test 03
At School - Test 11
English 6 - Test 127
English 6 - Test 262
Making Plans - Test 03
Big Or Small - Test 02
Countries - Test 05
English 6 - Test 80
English 6 - Test 277
English 6 - Test 261
Your House - Test 12
English 6 - Test 276
Activities And Seasons - Test 03
Making Plans - Test 06
English 6 - Test 267
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters