WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 102
Choose the words or phrases that are not correct.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:42:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
What about to buy her a handbag as a present for her birthday?
                       A                B                              C             D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
2-
What does the weather like in your country in the spring?
            A                          B       C                  D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
3-
How much is he going to stay in Hue next vacation?
           A                 B                C           D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
4-
He always go walking in the mountains on the weekend.
          A      B                C                         D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
5-
He gets up early so he's never late of school.
       A           B                  C            D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
6-
What do you usually do at your free time?
   A                     B          C           D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
7-
We are students and we live on Hà Nội.
       A       B                     C   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
8-
My mother and my father is in the living room.
  A                          B         C     D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
9-
How many television are there in your house?
           A              B          C              D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
10-
Mr. and Mrs. Nhung are doctors and they children are doctors, too.
                                   A                       B          C               D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 291
English 6 - Test 290
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 297
English 6 - Test 250
At School - Test 10
Big Or Small - Test 06
English 6 - Test 36
Sport And Pastimes - Test 05
Out And About - Test 02
English 6 - Test 239
English 6 - Test 137
English 6 - Test 49
English 6 - Test 84
English 6 - Test 140
Big Or Small - Test 02
English 6 - Test 99
English 6 - Test 85
English 6 - Test 33
English 6 - Test 41
English 6 - Test 20
English 6 - Test 205
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters