WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

My Friend - Test 14
Read the following passage and choose the item that best answers each of the questions about it.

Nich Johnson live with his parents, and his sister. They live in Wembley, in north London. Nick’s mum is called Sue. She works in a supermarket. His dad is called Jim and he works in a bank. Nick’s sister is called Tracy. She is nine years old. There is also a dog in the family. His name is Fred.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:52:09 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
How many people are there in Nick Johnson’s family?
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
2-
Where does Nick’s family live?
  A - 
America
  B - 
England
  C - 
Scotland
  D - 
Australia
3-
Which does the word ’his’ in line 5 refer to?
  A - 
Nick’s mother
  B - 
Nick’s sister
  C - 
Nick’s dog
  D - 
Nick’s cousin
4-
What’s Nick’s sister’s name?
  A - 
Sue
  B - 
Jim
  C - 
Tracy
  D - 
Fred
5-
Which of the following is not true?
  A - 
Nick’s family live in London.
  B - 
Nick’s father works in a bank.
  C - 
Nick’s mother works in a supermarket.
  D - 
Nick’s sister is five years old.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Computers - Test 9
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
At Home - Test 08
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 52
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
A First - Aid Course - Test 13
English 8 - Test 129
The Young Pioneers Club - Test 01
Traveling Around Viet Nam - Test 14
Computers - Test 2
At Home - Test 01
At Home - Test 10
Study Habits - Test 04
Recycling - Test 01
English 8 - Test 177
Computers - Test 3
At Home - Test 11
English 8 - Test 207
At Home - Test 06
English 8 - Test 13
English 8 - Test 227
A First - Aid Course - Test 03
English 8 - Test 52
English 8 - Test 154
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters