WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Making Arrangements - Test 15
Choose the word that best fits each of the blank spaces.

Secretary: Hello. Grant and Lee.
Ms. Curtis: May I speak (1)_______ Ms. Grace Schmidt, please?
Secretary: I’m sorry. She’s (2)______. Can I (3)_______ a message?
Ms. Curtis: Yes, please. This is Ms. Curtis. Would you (4)_______ her that I’m staying at the Plaza Hotel? The (5) ______ is 735-9001, Room 605. Could you tell her to call me?
Secretary: OK, Ms. Curtis. I’ll give her the message.
Ms. Curtis: Thank you very much. Goodbye.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:05:32 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
with
  B - 
to
  C - 
about
  D - 
2-
(2)
  A - 
in
  B - 
out
  C - 
upstairs
  D - 
downstairs
3-
(3)
  A - 
take
  B - 
leave
  C - 
give
  D - 
hear
4-
(4)
  A - 
ask
  B - 
tell
  C - 
talk
  D - 
speak
5-
(5)
  A - 
number
  B - 
numbers
  C - 
address
  D - 
place
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
At Home - Test 15
English 8 - Test 123
Recycling - Test 01
Wonders Of The World - Test 8
At Home - Test 11
English 8 - Test 53
English 8 - Test 152
A First - Aid Course - Test 13
Country Life And City Life - Test 12
My Friend - Test 06
Festivals - Test 03
A Vacation Abroad - Test 10
Recycling - Test 15
English 8 - Test 59
English 8 - Test 151
Country Life And City Life - Test 03
English 8 - Test 48
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters