WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 42
Rewrite the sentence , using the words given.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:13:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
That girl ' s mother used to work with mine.
That ' s the girl ..................................................................
  A - 
That ' s the girl who mother using to work with mine.
  B - 
That ' s the girl whom mother used work with mine.
  C - 
That ' s the girl whose mother has used to work with mine.
  D - 
That ' s the girl whose mother used to work with mine.
2-
They think the thief got in through the bathroom window.
The thief ..................................................................
  A - 
The thief is thought to have got in through the bathroom window.
  B - 
The thief thought to had got in through the bathroom window.
  C - 
The thief was thought to have been got in through the bathroom window.
  D - 
The thief were thought to have got in through the bathroom window.
3-
" I haven ' t got any siblings to play with ."
She wishes ..................................................................
  A - 
She wishes she has some siblings to play with.
  B - 
She wishes she had many siblings to played with.
  C - 
She wishes she had some siblings to play with.
  D - 
She wishes she having some siblings to playing with.
4-
My brother used to smoke.
My brother has ..................................................................
  A - 
My brother has stop smoke now.
  B - 
My brother has stopped smoking now.
  C - 
My brother has stopped smoke now.
  D - 
My brother has stopping smoking now.
5-
Without your help, I shouldn ' t have been able to find my way.
If you ..................................................................
  A - 
If you had helped me, I shouldn ' t had been able to find my way.
  B - 
If you hadn ' t help me, I shouldn ' t have be able to find my way.
  C - 
If you had helped me, I shouldn ' t have be able to find my way.
  D - 
If you hadn ' t helped me, I shouldn ' t have been able to find my way.
6-
Her step-mother made her do chores all day.
She ..................................................................
  A - 
She is make do chores all day by her step - mother.
  B - 
She was make to did chores all day by her step - mother.
  C - 
She was making to do chores all day by her step - mother.
  D - 
She was made to do chores all day by her step - mother.
7-
Did anybody see him come down the lane ?
Was..................................................................
  A - 
Was he seen to come down the lane ?
  B - 
Was he see to came down the lane ?
  C - 
Was he seeing to come down the lane ?
  D - 
Was he seen to coming down the lane ?
8-
I haven ' t enjoyed myself so much for years.
It's..................................................................
  A - 
It's years for I enjoyed myself so much.
  B - 
It's years since I enjoying myself so much.
  C - 
It's years since I enjoyed myself so much.
  D - 
It's years since I enjoy myself so much.
9-
Turn off all the switches before leaving the workshop.
All the switches..................................................................
  A - 
All the switches must be turned off before you leave.
  B - 
All the switches must have been turned off before you leave.
  C - 
All the switches must had be turn off before you leave.
  D - 
All the switches must be turning off before you leave.
10-
Although the traffic was heavy, I arrived on time.
In spite ..................................................................
  A - 
In spite of the heavy traffic , I am arrived on time.
  B - 
In spite of the heavy traffic , I have been arrived on time.
  C - 
In spite of the heavy traffic , I arrived on time.
  D - 
In spite of the heavy traffic , I have arrived on time.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 115
English 9 - Test 43
English 9 - Test 736
English 9 - Test 695
English 9 - Test 90
English 9 - Test 715
English 9 - Test 610
English 9 - Test 645
English 9 - Test 598
English 9 - Test 623
English 9 - Test 42
English 9 - Test 729
English 9 - Test 646
Đề Xuất
English 9 - Test 676
English 9 - Test 185
English 9 - Test 228
English 9 - Test 328
English 9 - Test 11
English 9 - Test 370
English 9 - Test 63
English 9 - Test 523
English 9 - Test 188
English 9 - Test 208
English 9 - Test 329
English 9 - Test 619
English 9 - Test 300
English 9 - Test 260
English 9 - Test 517
English 9 - Test 61
English 9 - Test 40
English 9 - Test 419
English 9 - Test 591
English 9 - Test 548
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters