WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 43
Use the words given to complete the following dialogue.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:02:48 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Michael: school team / just / win / Gold Cup
  A - 
Michael: School team had just win the Gold Cup.
  B - 
Michael: Our school team have just win the Gold Cup.
  C - 
Michael: The chool team has just win the Gold Cup.
  D - 
Michael: Our school team has just won the Gold Cup.
2-
John: What ! / you / beat / Selinka School / yesterday / ?
  A - 
John: What ! Did you beat Selinka School yesterday ?
  B - 
John: What ! Do you beat Selinka School yesterday ?
  C - 
John: What ! Have you beat Selinka School yesterday ?
  D - 
John: What ! Had you been beat Selinka School yesterday ?
3-
Michael: Yes / we / two goals /
  A - 
Michael: Yes. We won two goals.
  B - 
Michael: Yes. We win two goals.
  C - 
Michael: Yes. We have won two goals.
  D - 
Michael: Yes. We had win two goals.
4-
John: That / very good. / I / never / see / your team / yet.
  A - 
John: That very good. I never seen your team play yet.
  B - 
John: That ' s very good. I have never seen your team play yet.
  C - 
John: That was very good. I had never seen your team play yet.
  D - 
John: That was very good. I have never seen your team play yet.
5-
Michael: Why / not / go / next Saturday / ? / We / against / Centralion Junior School /
  A - 
Michael: Why do you go to with me next Saturday ? We played against with Centralion Junior School.
  B - 
Michael: Why did you go with me next Saturday ? We playing against with Centralion Junior School.
  C - 
Michael: Why don't you go with me next Saturday ? We have playing against with Centralion Junior School.
  D - 
Michael: Why don't you go with me next Saturday ? We play against with Centralion Junior School.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 43
English 9 - Test 115
English 9 - Test 736
English 9 - Test 90
English 9 - Test 610
English 9 - Test 715
English 9 - Test 645
English 9 - Test 695
English 9 - Test 598
English 9 - Test 623
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 646
Đề Xuất
English 9 - Test 30
English 9 - Test 219
English 9 - Test 313
English 9 - Test 634
English 9 - Test 481
English 9 - Test 292
English 9 - Test 505
English 9 - Test 344
English 9 - Test 69
English 9 - Test 369
English 9 - Test 644
English 9 - Test 564
English 9 - Test 361
English 9 - Test 670
English 9 - Test 151
English 9 - Test 205
English 9 - Test 333
English 9 - Test 332
English 9 - Test 540
English 9 - Test 238
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters