WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

The Young Pioneers Club - Test 09
Choose the word that best fits each of the blank spaces.

Mom: Sun, you look very (1)_____today. Anything interesting (2)___school?
Sun: Yes, Mom. I’m going to (3) _____ the Green Club.
Mom: Really? What will you do?
Sun: We are having an (4) ____ month. And, we’re going to clean the banks of the lakes (5) _____ weekends.
Mom: Will you do anything else?
Sun: Oh, yes. We’re planting young trees and plants to sell to some schools. We hope to give more green color to the town and earn some money for our club.
Mom: That sounds excellent.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:22:44 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
unhappily
  B - 
happily
  C - 
unhappy
  D - 
happy
2-
(2)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
with
3-
(3)
  A - 
participate
  B - 
join
  C - 
take part
  D - 
all are correct
4-
(4)
  A - 
environment
  B - 
camp
  C - 
organization
  D - 
program
5-
(5)
  A - 
when
  B - 
in
  C - 
on
  D - 
all are correct
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
Traveling Around Viet Nam - Test 04
English 8 - Test 216
Study Habits - Test 03
Study Habits - Test 06
English 8 - Test 117
English 8 - Test 145
Country Life And City Life - Test 07
English 8 - Test 215
English 8 - Test 102
English 8 - Test 25
English 8 - Test 90
English 8 - Test 85
English 8 - Test 46
English 8 - Test 228
English 8 - Test 185
English 8 - Test 14
Festivals - Test 07
A Vacation Abroad - Test 03
English 8 - Test 74
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters