WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

My Neighborhood - Test 14
Choose the word that best fits each of the blank spaces.

Dear Simon,
This (1) _____ my first letter to you from my new home. We (2)_____here since March 19th and I’ve been at my new school (3)____3 weeks. I’ve got some new friends here, Dan and Emily. I’ve (4) _____ them for 14 days. I (5)__ the school basketball team. I’ve been (6)____ the team (7)_____April 14th. I’ve got a new bike now. I’ve only had it (8)______ 2 days.
Love,
Helen
PS: Your last letter to me (9) _____ on February 21st. I (10) ______from you for two months!
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:51:44 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
is
  B - 
is being
  C - 
has
  D - 
was
2-
(2)
  A - 
are
  B - 
were
  C - 
are being
  D - 
have been
3-
(3)
  A - 
since
  B - 
for
  C - 
from
  D - 
already
4-
(4)
  A - 
know
  B - 
knowing
  C - 
knew
  D - 
known
5-
(5)
  A - 
have joined
  B - 
have taken part in
  C - 
have participated in
  D - 
all are correct
6-
(6)
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
from
7-
(7)
  A - 
since
  B - 
for
  C - 
on
  D - 
in
8-
(8)
  A - 
since
  B - 
for
  C - 
from
  D - 
in
9-
(9)
  A - 
was
  B - 
were
  C - 
is being
  D - 
has been
10-
(10)
  A - 
don’t hear
  B - 
didn’t hear
  C - 
haven’t hear
  D - 
won’t hear
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
English 8 - Test 79
Country Life And City Life - Test 11
English 8 - Test 109
English 8 - Test 101
English 8 - Test 183
English 8 - Test 120
English 8 - Test 42
English 8 - Test 32
English 8 - Test 229
English 8 - Test 197
English 8 - Test 44
English 8 - Test 64
English 8 - Test 102
Computers - Test 11
English 8 - Test 55
English 8 - Test 60
A First - Aid Course - Test 02
English 8 - Test 157
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters