WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 123
There is a mistake in the sentence. Find the mistake.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:20:14 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
If he would speak more slowly, I could understand him.
                A                      B          C                      D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
2-
Hoang has felt much better when he took the pill.
            A           B      C        D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
3-
Your brother hardly goes to work by bus, doesn't he?
                        A       B                C                D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
4-
After living in London for two months, my brother got used to drive on the left.
                                   A                                        B                C                D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
5-
I suggested that you writing to them to accept their offer.
          A        B            C    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 115
English 9 - Test 43
English 9 - Test 695
English 9 - Test 736
English 9 - Test 638
English 9 - Test 610
English 9 - Test 715
English 9 - Test 646
English 9 - Test 90
English 9 - Test 598
English 9 - Test 645
English 9 - Test 623
English 9 - Test 42
Đề Xuất
English 9 - Test 177
English 9 - Test 723
English 9 - Test 460
English 9 - Test 518
English 9 - Test 208
English 9 - Test 370
English 9 - Test 638
English 9 - Test 530
English 9 - Test 437
English 9 - Test 577
English 9 - Test 422
English 9 - Test 665
English 9 - Test 697
English 9 - Test 43
English 9 - Test 266
English 9 - Test 605
English 9 - Test 278
English 9 - Test 452
English 9 - Test 227
English 9 - Test 612
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters