WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Recycling - Test 10
Choose the word that best fits each of the blank spaces.

Dear Sir or Madam,
We are in Class B, Year 8 at Stonehouse School. Every year our class goes (1)_______an adventure holiday. This year we would like (2)___your center.
We are planning (3)____ away for the first week in May, arriving on Friday 2 May. There will be 15 boys and 15 girls in our party, and two teachers.
We are (4)______in sailing, rock climbing, canoeing, and map-reading. Can you send us (5)_____about your center?
We look forward to hearing from you.
Yours faithfully,
Class B
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:06:38 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
ever
2-
(2)
  A - 
attend
  B - 
attending
  C - 
to attend
  D - 
to attending
3-
(3)
  A - 
go
  B - 
to go
  C - 
going
  D - 
to going
4-
(4)
  A - 
interested
  B - 
interesting
  C - 
bored
  D - 
boring
5-
(5)
  A - 
news
  B - 
message
  C - 
note
  D - 
information
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
Festivals - Test 14
My Neighborhood - Test 03
At Home - Test 11
English 8 - Test 196
Traveling Around Viet Nam - Test 03
My Friend - Test 02
English 8 - Test 206
A First - Aid Course - Test 10
English 8 - Test 142
English 8 - Test 89
A Vacation Abroad - Test 08
Country Life And City Life - Test 01
Computers - Test 11
My Friend - Test 15
English 8 - Test 119
English 8 - Test 112
Computers - Test 8
English 8 - Test 210
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters