WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Elementary Tests - Lesson 56
Choose the one word or phrase that best completes the sentence and fill in the appropriate answer above.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:25:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Had I been able to go to school as a child, I would have......... how to read.
  A - 
learned
  B - 
learn
  C - 
learning
  D - 
had learn
2-
I would have ......... all night if I could, but we all had to leave early because Carmen didn't feel good.
  A - 
sing
  B - 
sung
  C - 
sang
  D - 
singed
3-
Adrian should have never ......... home. If he hadn't, he'd be in a better situation right now.
  A - 
leave
  B - 
leaved
  C - 
left
  D - 
leaving
4-
Perhaps she would have been......... by that dog if its owner hadn't been faster and caught him right on time.
  A - 
bite
  B - 
bitted
  C - 
bitten
  D - 
bit
5-
If it weren't for that medicine you gave me, I would have......... a lot worse.
  A - 
gotten
  B - 
gone
  C - 
get
  D - 
gutted
6-
Last night, I ......... I was calling the police, and today I really did it.
  A - 
dream
  B - 
dreaming
  C - 
dreamed
  D - 
have dreamed
7-
I'm glad to know that you have......... me for what I did.
  A - 
forgives
  B - 
forgiven
  C - 
forgave
  D - 
forgive
8-
After looking for him all day, Jeremy finally found his dog......... in a cave.
  A - 
hid
  B - 
hide
  C - 
hidden
  D - 
hit
9-
I would have......... pictures of my trip, if I had had a camera.
  A - 
took
  B - 
take
  C - 
taken
  D - 
had took
10-
When he finally arrived, his date had already......... .
  A - 
going
  B - 
go
  C - 
went
  D - 
gone
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 11 - Test 105
English 11 - Test 78
English 11 - Test 77
English 11 - Test 84
English 11 - Test 87
English 11 - Test 104
English 11 - Test 76
Grammar For Grade 11 - Test 50 - Verb Tenses
English 11 - Test 86
English 11 - Test 85
English 11 - Test 79
Elementary Tests - Lesson 115
Grammar For Grade 11 - Test 49 - Verb Tenses
Grammar For Grade 11 - Test 43 - Verb Tenses
Grammar For Grade 11 - Test 47 - Verb Tenses
Elementary Tests - Lesson 112
Intermediate Level - Test 42
English 11 - Test 82
Elementary Tests - Lesson 114
Grammar For Grade 11 - Test 44 - Verb Tenses
Đề Xuất
Grammar For Grade 11 - Test 31 - Prepositions
Elementary Tests - Lesson 112
English 11 - Test 154
Elementary Tests - Lesson 25
English 11 - Test 134
Elementary Tests - Lesson 14
English 11 - Test 01
English 11 - Test 167
Elementary Tests - Lesson 75
English 11 - Test 109
Elementary Tests - Lesson 10
English 11 - Test 98
Grammar For Grade 11 - Test 46 - Verb Tenses
Elementary Tests - Lesson 29
English 11 - Test 152
Intermediate Level - Test 18
Elementary Tests - Lesson 103
Elementary Tests - Lesson 20
Intermediate Level - Test 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters