WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch sử lớp 11 - Bài 48
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:19:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong thương nghiệp, những biện pháp nào sau đây không phải là của chính sách kinh tế mới của Liên Xô ?
  A - 
Nhà nước nắm độc quyền thương mại
  B - 
Tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi hàng hóa
  C - 
Mở lại các chợ khôi phục đẩy mạnh mối liên hệ giữa nông thôn và thành phố
  D - 
Phát hành đồng tiền Rúp mới thay thế cho tiền cũ
2-
Trong thực hiện chính sách kinh tế của Liên Xô, vai trò của kinh tế nhà nước có vai trò như thế nào ?
  A - 
Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân
  B - 
Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt
  C - 
Tư bản trong nước lũng đoạn chi phối kinh tế
  D - 
Kinh tế phụ thuộc vào nền kinh tế nước ngoài
3-
Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết được thành lập khi nào ?
  A - 
Tháng 11-1922
  B - 
Tháng 12-1922
  C - 
Tháng 2-1922
  D - 
Tháng 1-1923
4-
Sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế, Liên Xô bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội với trọng tâm là gì ?
  A - 
Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại
  B - 
Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
  C - 
Mở rộng giao lưu buôn bán với nước ngoài
  D - 
Đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng hiện đại
5-
Về văn hóa, giáo dục Liên Xô đạt được những thành tựu như thế nào?
  A - 
Thanh toán nạn mù chữ
  B - 
Xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất
  C - 
Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học
  D - 
Giải quyết được ba nhiệm vụ cơ bản của văn hóa giáo dục
6-
Những chính sách ngoại giao nào dưới đây không phải của Liên Xô ?
  A - 
Kiên trì bền bỉ đấu tranh trong quan hệ quốc tế
  B - 
Từng bước phá vỡ thế bao vây cô lập của các nước TBCN
  C - 
Phá vỡ chính sách bao vây cô lập về ngoại giao
  D - 
Thực hiện chính sách ngoại giao đối đầu trong tất cả các thời kỳ
7-
Mĩ phải công nhận thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô vào thời gian nào ?
  A - 
Năm 1917
  B - 
Năm 1918
  C - 
Năm 1919
  D - 
Năm 1933
8-
Các nước thắng trận tổ chức hội nghị tại Vec-xai, Oa –sinh – tơn nhằm mục đích gì ?
  A - 
Hợp tác kinh tế
  B - 
Hợp tác quân sự
  C - 
Kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi
  D - 
Bàn cách giải quyết hậu quả của chiến tranh
9-
Sau hội nghị Vec-xai, Oa-sinh-tơn quan hệ thế giới có gì mới ?
  A - 
Một trật tự thế giới mới được thiết lập
  B - 
Trật tự thế giới vẫn giữ nguyên như cũ
  C - 
Sự đối đầu giữa các nước đế quốc với nhau
  D - 
Tăng cường hợp tác quốc tế giải quyết những bất đồng
10-
Phong trào Ngũ Tứ được mở đầu bằng sự kiện nào sau đây?
  A - 
Cuộc biểu tình của 3000 học sinh Bắc Kinh.
  B - 
Cuộc bãi công của công nhân Thượng Hải.
  C - 
Cuộc biểu tình của 1000 học sinh Bắc Kinh.
  D - 
Bãi công của công nhân ở Nam Kinh.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 70
Lịch sử lớp 11 - Bài 48
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 37
Lịch sử lớp 11 - Bài 24
Lịch sử lớp 11 - Bài 25
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 85
Lịch sử lớp 11 - Bài 39
Lịch sử lớp 11 - Bài 54
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 87
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 79
Lịch sử lớp 11 - Bài 06
Lịch sử lớp 11 - Bài 43
Lịch sử lớp 11 - Bài 13
Lịch sử lớp 11 - Bài 57
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters