WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Computers - Test 9
Read the following passage and choose the item that best answers each of the questions about it.Is computer shopping the way of the future? About 37% of American households now have personal computers. And shopping by computer (or "shopping on-line") is interesting to more people every day. Already, shoppers can use their computers to order many different products, such as computer products, flowers, food, T - shirts, and posters. A d new online shopping services appear every day. Soon people may be able to shop for anything, anytime, anywhere in the world.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:36:17 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
What is the passage written about?
  A - 
Computer shopping
  B - 
Personal computer
  C - 
The future
  D - 
Shoppers all over the world
2-
What does the word ’their’ in line 4 refer to?
  A - 
people
  B - 
shoppers
  C - 
households
  D - 
personal computer
3-
Shoppers can buy by computer.
  A - 
Many different products
  B - 
Anything
  C - 
Flowers
  D - 
a & c
4-
What does the word ’appear’ in line 6 mean?
  A - 
become available for the first time
  B - 
be bought
  C - 
be sold
  D - 
arrive somewhere
5-
Which of the following is not true?
  A - 
About 37C/c of American households have a computer.
  B - 
Today, many people are interested in shopping on-line.
  C - 
Shopping on-line means shopping by computer.
  D - 
Nowadays, people can buy anything, anytime, anywhere in the world by computer.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
English 8 - Test 236
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
English 8 - Test 139
Making Arrangements - Test 06
At Home - Test 04
Đề Xuất
English 8 - Test 71
Recycling - Test 03
Our Past - Test 05
English 8 - Test 126
Festivals - Test 08
A Vacation Abroad - Test 12
At Home - Test 04
English 8 - Test 23
English 8 - Test 194
English 8 - Test 13
English 8 - Test 148
English 8 - Test 208
A First - Aid Course - Test 02
Festivals - Test 09
My Neighborhood - Test 15
English 8 - Test 131
English 8 - Test 61
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters