WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Inventions - Test 8
Choose the word that best fits each of the blank spaces.Sugar cane is grown in hot countries like Cuba and the West Indies, where there is a heavy rainfall. At (1) ________ time, the cane is cut as close to the ground as possible in (2)_____ to keep all the juice, or sap, in each long stalk.

Then, the cane (3)_____to a mill, where it is cut into a lot of small pieces. Next, the juice is squeezed out by heavy (4)_____. The juice is cleaned and (5)____. boiled until crystals appear. Finally, these brown crystals are separated from the juice. The brown crystals are raw sugar.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:11:33 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
harvest
  B - 
festival
  C - 
event
  D - 
occasion
2-
(2)
  A - 
ought
  B - 
order
  C - 
have
  D - 
need
3-
(3)
  A - 
takes
  B - 
is taking
  C - 
is taken
  D - 
will take
4-
(4)
  A - 
rollers
  B - 
conveyors
  C - 
buttons
  D - 
molds
5-
(5)
  A - 
next
  B - 
then
  C - 
since
  D - 
after
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
At Home - Test 08
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
Recycling - Test 02
English 8 - Test 156
Computers - Test 5
Computers - Test 6
English 8 - Test 146
English 8 - Test 161
A Vacation Abroad - Test 05
Making Arrangements - Test 08
English 8 - Test 135
English 8 - Test 67
Making Arrangements - Test 13
English 8 - Test 99
English 8 - Test 182
English 8 - Test 120
English 8 - Test 43
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters