WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Country Life And City Life - Test 15
Choose the word that best fits each of the blank spaces.My name is Pallapah and I (1)______ in Bangkok (2) ______Thailand. We (3) ______live in the country. My dad and his brothers (4) ____ farmers. But due to money problems, my dad decided (5) _____ to Bangkok, our capital city. None of us really like (6) _____ here because of all the traffic and (7) _____. And because of the high cost of living, we can’t buy a house yet.


(8) _____ we would all prefer to live on the (9) _____ , we can earn more money here in the city. So despite all the problems, we will probably (10)______ here.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:34:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
living
  B - 
to living
  C - 
live
  D - 
to live
2-
(2)
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
of
3-
(3)
  A - 
use to
  B - 
used to
  C - 
got used to
  D - 
were used to
4-
(4)
  A - 
was
  B - 
were
  C - 
is
  D - 
are
5-
(5)
  A - 
move
  B - 
to move
  C - 
moving
  D - 
to moving
6-
(6)
  A - 
live
  B - 
to live
  C - 
living
  D - 
b & c
7-
(7)
  A - 
pollution
  B - 
crowded
  C - 
noisy
  D - 
quiet
8-
(8)
  A - 
Because
  B - 
However
  C - 
Although
  D - 
So
9-
(9)
  A - 
country
  B - 
countryside
  C - 
city
  D - 
farm
10-
(10)
  A - 
stay
  B - 
stays
  C - 
staying
  D - 
to stay
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 06
Our Past - Test 02
My Friend - Test 11
Đề Xuất
English 8 - Test 149
My Friend - Test 10
English 8 - Test 155
English 8 - Test 173
My Friend - Test 04
Recycling - Test 02
Inventions - Test 5
The Young Pioneers Club - Test 01
English 8 - Test 12
English 8 - Test 04
English 8 - Test 30
Inventions - Test 13
English 8 - Test 171
A First - Aid Course - Test 04
English 8 - Test 39
Traveling Around Viet Nam - Test 05
Festivals - Test 07
Traveling Around Viet Nam - Test 02
Traveling Around Viet Nam - Test 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters