WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Bất phương trình bậc nhất - Bài 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:39:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho bất phương trình m(x - m) ≤ x - 1 (m là tham số). Khẳng định nào sau đây là sai?
  A - 
Nếu m = 1 thì bất phương trình vô nghiệm
  B - 
Nếu m > 1 thì bất phương trình có nghiệm x ≤ m + 1
  C - 
Nếu m <1 thì bất phương trình có nghiệm x ≥ m + 1
  D - 
Nếu m = -1 thì bất phương trình có nghiệm không âm
2-
Bất phương trình có nghiệm là:
  A - 
x > -2
  B - 
x < 4
  C - 
0 < x < 4
  D - 
-2 < x < 4
3-
Bất phương trình có nghiệm là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Bất phương trình có nghiệm là:
  A - 
x > 1
  B - 
1 < x < 3
  C - 
x < 3
  D - 
x < 1 hay x > 3
5-
Bất phương trình có nghiệm là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Nghiệm của bất phương trình là:
  A - 
  B - 
x > 2
  C - 
  D - 
0 < x < 2
7-
Nghiệm của bất phương trình là:
  A - 
-1 < x < 0
  B - 
x > -1
  C - 
x < -7
  D - 
x < -1 hay x > 7
8-
Nghiệm của bất phương trình là:
  A - 
x < 1
  B - 
x > 1
  C - 
-1 < x < 1
  D - 
-3 < x < -1
9-
Nghiệm của bất phương trình là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Để bất phương trình 4mx > x + 1 có nghiệm x < -3 thì giá trị của m là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Hình Học Lớp 8 - Bài 15
Tứ Giác - Bài 12
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 13
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình thang - Đề 01
Hình Học Lớp 8 - Bài 02
Phân Thức Đại Số - Bài 19
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 17
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 24
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 16
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 21
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 06
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 29
Phân thức đại số - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters