WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc nghiệm lịch sử - Bài 65
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:11:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trụ sở của Liên Hợp Quốc được đặt tại thành phố nào?
  A - 
Luân Đôn (Anh).
  B - 
Pa-ri (Pháp).
  C - 
Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ).
  D - 
Niu Oóc (Mĩ).
2-
Việc giải giáp quân đội phát xít Nhật ở Đông Dương được hội nghị Pốt-xđam trao cho những nước nào?
  A - 
Anh ở Nam vĩ tuyến 16 và Pháp ở phía Bắc.
  B - 
Pháp ở Nam vĩ tuyến 16, Liên Xô ở phía Bắc.
  C - 
Mĩ ở Nam vĩ tuyến 16 và Pháp ở phía Bắc.
  D - 
Anh ở nam vĩ tuyến 16 và Trung Hoa dân quốc ở phía Bắc.
3-
Kế hoạch Mác-san còn có tên gọi khác là gì?
  A - 
Kế hoạch phục hưng Tây Âu.
  B - 
Kế hoạch viện trợ có mục đích.
  C - 
Kế hoạch phục hưng Châu Âu.
  D - 
Kế hoạch viện trợ không hoàn lại.
4-
Nhiệm vụ nào dưới đây gắn với các nước Đông Âu trong những năm 1947 - 1948?
  A - 
Chống chủ nghĩa phát xít Đức.
  B - 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội.
  C - 
Tiến lên chủ nghĩa tư bản.
  D - 
Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân.
5-
Nền kinh tế Liên Xô dần dần bộc lộ những dấu hiệu suy thoái từ thời gian nào?
  A - 
Cuối những năm 70 - đầu những năm 80.
  B - 
Cuối những năm 60 - đầu những năm 70.
  C - 
Cuối những năm 80.
  D - 
Giữa những năm 70.
6-
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hiện âm mưu cơ bản gì để chống lại Liên Xô?
  A - 
Đẩy mạnh chiến tranh tổng lực.
  B - 
Phát động cuộc "Chiến tranh lạnh".
  C - 
Tiến hành bao vây kinh tế.
  D - 
Lôi kéo các nước đồng minh chống lại Liên Xô.
7-
Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập vào thời gian nào?
  A - 
Ngày 1/1/1955.
  B - 
Ngày 8/1/1949.
  C - 
Ngày 8/1/1950.
  D - 
Ngày 1/8/1950.
8-
Ý nghĩa của những thành tựu trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1945-1975) là gì? Chọn đáp án đúng nhất.
  A - 
Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng.
  B - 
Xây dựng, phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân.
  C - 
Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.
  D - 
Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ.
9-
Nguyên nhân nào làm cho cuộc khủng hoảng ở các nước Đông Âu ngày càng trở nên gay gắt?
  A - 
Hoạt động phá hoại của các thế lực phản động.
  B - 
Những sai lầm trong biện pháp cải cách.
  C - 
Sự bế tắc trong công cuộc cải tổ ở Liên Xô.
  D - 
Tất cả ý trên.
10-
Hãy chỉ ra các mục tiêu hoạt động của Hội đồng tương trợ kinh tế SEV.
  A - 
Tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa.
  B - 
Thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế và kĩ thuật.
  C - 
Thu hẹp dần sự chênh lệch về trình độ giữa các nước thành viên.
  D - 
Tất cả ý trên.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 21
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 19
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 08
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 22
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 26
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 16
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 23
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 01
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 68
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 25
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 20
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 17
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 05
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 30
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 35
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 65
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 31
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 60
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 66
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 67
Đề Xuất
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 48
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 53
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 67
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 47
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 61
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 63
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 37
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 57
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 16
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 36
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 40
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 19
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 21
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 07
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 41
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 32
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 12
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 44
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 02
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters