WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 180
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:02:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình:

Con cờ Domino nào sẽ thay thế cho hình còn thiếu?


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi ?:

  A - 
Số 1
  B - 
Số 2
  C - 
Số 3
  D - 
Số 4
  E - 
Số 5
3-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):

  A - 
Chữ Q
  B - 
Chữ P
  C - 
Chữ E
  D - 
Chữ G
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi ?:

  A - 
Số 11
  B - 
Số 13
  C - 
Số 12
  D - 
Số 15
  E - 
Số 16
  F - 
Số 14
5-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):

  A - 
Chữ M
  B - 
Chữ U
  C - 
Chữ A
  D - 
Chữ N
6-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):

  A - 
Chữ A
  B - 
Chữ B
  C - 
Chữ D
  D - 
Chữ Q
  E - 
Chữ I
  F - 
Chữ Z
7-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi ?:

  A - 
Số 1
  B - 
Số 2
  C - 
Số 3
  D - 
Số 4
8-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu (?):

  A - 
Chữ Q
  B - 
Chữ B
  C - 
Chữ E
  D - 
Chữ D
  E - 
Chữ G
9-
Cho hình:

Hình nào sẽ thay thế cho hình còn thiếu trong các hình sau:


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
10-
Trong 9 hình sau, 3 hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?

  A - 
Hình 2, hình 5 và hình 9
  B - 
Hình 2, hình 4 và hình 7
  C - 
Hình 1, hình 3 và hình 5
  D - 
Hình 1, hình 3 và hình 8
  E - 
Hình 4, hình 5 và hình 6
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 172
Trắc Nghiệm IQ - 223
Trắc nghiệm IQ - 16
Trắc Nghiệm IQ - 209
Trắc Nghiệm IQ - 156
Trắc Nghiệm IQ - 243
Trắc Nghiệm IQ - 217
Trắc Nghiệm IQ - 187
Trắc Nghiệm IQ - 134
Trắc Nghiệm IQ - 07
Trắc Nghiệm IQ - 52
Trắc Nghiệm IQ - 240
Trắc Nghiệm IQ - 133
Trắc Nghiệm IQ - 189
Trắc Nghiệm IQ - 138
Trắc Nghiệm IQ - 236
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters