WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

Traffic & Road Sign Test - 06
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:22:20 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
This sign means?


  A - 
General information sign for an airport.
  B - 
General information sign for an aircraft manufacturing plant.
  C - 
No fly zone ahead.
  D - 
Low flying aircraft warning.
2-
This warning sign means?


  A - 
Ahead is a narrow bridge warning.
  B - 
Ahead is a sharp rise in the profile of the road.
  C - 
Ahead is a sharp depression in the profile of the road.
  D - 
Pavement ends ahead.
3-
This sign means?


  A - 
Ski resort ahead.
  B - 
School zone ahead.
  C - 
School crossing ahead.
  D - 
Pedestrian crossing ahead.
4-
What type of sign is this?


  A - 
County route sign.
  B - 
U. S. route sign.
  C - 
Interstate route sign.
  D - 
State route sign.
5-
This exit advisory speed sign means?


  A - 
Minimum advised speed limit is 25 mph in all conditions.
  B - 
Slow down, maximum advised speed is 25 mph in all conditions.
  C - 
Slow down, maximum advised speed is 25 mph in ideal conditions.
  D - 
Minimum advised speed limit is 25 mph in ideal conditions.
6-
This sign means?


  A - 
Pedestrian traffic only.
  B - 
School crossing.
  C - 
Church crossing.
  D - 
Pedestrian crossing.
7-
This sign means?


  A - 
General information sign for a truck stop.
  B - 
General information sign for a mobile home park.
  C - 
General information sign for a bus station.
  D - 
General information sign for a RV stop.
8-
What type of sign is this?


  A - 
Interstate route sign.
  B - 
U. S. route sign.
  C - 
State route sign.
  D - 
County route sign.
9-
This sign means?


  A - 
Pedestrians ahead warning sign.
  B - 
Pedestrian crossing ahead.
  C - 
School advance warning, you're entering a school zone.
  D - 
Pedestrians only, no vehicle traffic.
10-
This warning sign means?


  A - 
Low clearance ahead.
  B - 
Road ramp ahead.
  C - 
Road under water ahead.
  D - 
Road narrows ahead.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 08
Mock Large Vehicle Theory Test - 05
Traffic & Road Sign Test - 29
Traffic & Road Sign Test - 20
Mock Bike Theory Test - 01
Mock Large Vehicle Theory Test - 01
Mock Large Vehicle Theory Test - 04
Mock Large Vehicle Theory Test - 03
Mock Large Vehicle Theory Test - 02
Mock Car Theory Test - 05
Mock Bike Theory Test - 04
Mock Bike Theory Test - 02
Mock Bike Theory Test - 05
Mock Bike Theory Test - 03
Traffic & Road Sign Test - 25
Traffic & Road Sign Test - 22
Traffic & Road Sign Test - 23
Traffic & Road Sign Test - 28
Traffic & Road Sign Test - 26
Traffic & Road Sign Test - 27
Đề Xuất
Mock Bike Theory Test - 01
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 07
Traffic & Road Sign Test - 01
Mock Car Theory Test - 04
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 05
Trắc Nghiệm Thi Giấy Phép Lái Xe Loại C - 03
Mock Car Theory Test - 02
Trắc Nghiệm Thi Giấy Phép Lái Xe Loại C - 02
Traffic & Road Sign Test - 06
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 10
Mock Bike Theory Test - 02
Mock Car Theory Test - 03
Trắc Nghiệm Thi Giấy Phép Lái Xe Loại A Hoặc B - 02
Trắc Nghiệm Thi Giấy Phép Lái Xe Loại C - 04
Traffic Test - 03
Mock Large Vehicle Theory Test - 04
Mock Large Vehicle Theory Test - 01
Mock Large Vehicle Theory Test - 03
Mock Car Theory Test - 05
Traffic & Road Sign Test - 17
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters