WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

Traffic & Road Sign Test - 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:05:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
You are in the left lane. This sign means?


  A - 
You must go straight.
  B - 
You can go left, right, or straight.
  C - 
You must turn right.
  D - 
You must turn left.
2-
This warning sign means?


  A - 
Winding road ahead.
  B - 
Merging traffic ahead.
  C - 
Left turn ahead.
  D - 
Left curve ahead.
3-
This sign means?


  A - 
No right turn.
  B - 
No U-turn or right turn.
  C - 
No U-turn or left turn.
  D - 
Merging traffic from the right.
4-
This sign means?


  A - 
General service sign for diesel fuel.
  B - 
General service sign for lodging.
  C - 
General service sign for food.
  D - 
General service sign for a car wash.
5-
This sign means?


  A - 
General service sign for food.
  B - 
General service sign for sailing.
  C - 
General service sign for lodging.
  D - 
General service sign for camping.
6-
This sign means?


  A - 
General information sign for a RV park.
  B - 
General information sign for a truck stop.
  C - 
General information sign for a train station.
  D - 
General information sign for a bus station.
7-
This warning sign means?


  A - 
Yield sign ahead.
  B - 
Traffic lights ahead.
  C - 
Stop sign ahead.
  D - 
Speed limit sign ahead.
8-
This warning sign means?


  A - 
Right turn ahead, advisory to reduce speed to 25 mph in all weather conditions.
  B - 
Low speed right curve ahead, advisory to reduce speed to 25 mph in all weather conditions.
  C - 
Right curve ahead, advisory to reduce speed to 40 mph in ideal driving conditions.
  D - 
Low speed sharp right curve ahead, advisory to reduce speed to 25 mph in ideal driving conditions.
9-
This warning sign means?


  A - 
Winding road ahead, begins with a curve to the left.
  B - 
Slippery when wet.
  C - 
The road curves to the right then to the left.
  D - 
Winding road ahead, begins with a curve to the right.
10-
This warning sign means?


  A - 
You will encounter a railroad crossing when turning right at the side road intersection ahead.
  B - 
Side road closed ahead.
  C - 
Railroad crossing straight ahead.
  D - 
You will encounter a railroad crossing when turning left at the intersection ahead.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 08
Mock Large Vehicle Theory Test - 05
Traffic & Road Sign Test - 29
Traffic & Road Sign Test - 20
Mock Bike Theory Test - 01
Mock Large Vehicle Theory Test - 01
Mock Large Vehicle Theory Test - 04
Mock Large Vehicle Theory Test - 03
Mock Large Vehicle Theory Test - 02
Mock Car Theory Test - 05
Mock Bike Theory Test - 04
Mock Bike Theory Test - 02
Mock Bike Theory Test - 05
Traffic & Road Sign Test - 25
Traffic & Road Sign Test - 22
Mock Bike Theory Test - 03
Traffic & Road Sign Test - 26
Traffic & Road Sign Test - 28
Traffic & Road Sign Test - 23
Traffic & Road Sign Test - 27
Đề Xuất
Traffic & Road Sign Test - 24
Traffic & Road Sign Test - 12
Trắc Nghiệm Thi Giấy Phép Lái Xe Loại A Hoặc B - 01
Traffic Test - 05
Traffic & Road Sign Test - 19
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 04
Traffic Test - 03
Traffic & Road Sign Test - 26
Traffic & Road Sign Test - 02
Traffic & Road Sign Test - 25
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 10
Traffic & Road Sign Test - 10
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 09
Traffic & Road Sign Test - 07
Thi Bằng Lái Xe Bang Texas - 01
Trắc Nghiệm Thi Giấy Phép Lái Xe Loại C - 05
Traffic & Road Sign Test - 15
Trắc Nghiệm Thi Giấy Phép Lái Xe Loại C - 06
Traffic & Road Sign Test - 28
Traffic Test - 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters