Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:08:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, ta phải dùng nhiệt kế nào?
  A - 
Nhiệt kế rượu
  B - 
Nhiệt kế y tế
  C - 
Nhiệt kế thủy ngân
  D - 
Nhiệt kế nào cũng được
2-
Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của nước vào độ cao so với mặt biển, căn cứ vào số liệu trên hình vẽ, hãy chọn câu trả lời đúng?

  A - 
Càng lên cao, nhiệt độ sôi của nước càng tăng
  B - 
Ở độ cao 3000m thì nhiệt độ sôi của nước là 90oC
  C - 
Ở độ cao mặt nước biển, nhiệt độ sôi của nước là 80oC
  D - 
Ở độ cao 6000m, nhiệt độ sôi của nước là 100oC
3-
Đồ thị ở hình vẽ biểu thị điều gì?

  A - 
Sự đông đặc của ête
  B - 
Sự nóng chảy và sự đông đặc của ête
  C - 
Sự sôi của ête
  D - 
Sự sôi và nguội dần của ête
4-
Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian. Nêu nhận định thiếu chính xác trong các nhận định sau đây:

  A - 
Đoạn AB ứng với quá trình bay hơi
  B - 
Đoạn BC ứng với nước ở thể lỏng
  C - 
Đoạn CD ứng với quá trình đông đặc
  D - 
Đoạn DE ứng với nước ở thể rắn
5-
Phát biểu nào sau đây là sai?
  A - 
Sự sôi xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng
  B - 
Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng của chất lỏng
  C - 
Bình thường, nước sôi ở nhiệt độ 100oC
  D - 
Ở nhiệt độ sôi, nước bay hơi ở cả trong lòng chất lỏng
6-
Hãy chọn nhận xét đúng nhất trong các nhận xét sau đây về nhiệt độ sôi?
  A - 
Ở nhiệt độ sôi thì các bọt khí bắt đầu xuất hiện ở đáy bình
  B - 
Ở nhiệt độ sôi thì nước reo
  C - 
Ở nhiệt độ sôi thì các bọt khí nổi lên nhiều hơn, càng đi lên càng to ra, khi tới mặt thoáng thì vỡ tung, hơi bay lên rất mạnh
  D - 
Ở nhiệt độ sôi thì các bọt khí nổi dần lên
7-
Đổ vào ba bình có cùng diện tích đáy một lượng nước như nhau, đun ở điều kiện như nhau thì:

  A - 
Bình A sôi nhanh nhất
  B - 
Bình B sôi nhanh nhất
  C - 
Bình C sôi nhanh nhất
  D - 
Ba bình sôi cùng nhau vì có cùng diện tích đáy
8-
Trong các nhận định sau, nhận định nào sai?
  A - 
Ở cùng một điều kiện, các chất lỏng khác nhau thì sôi ở những nhiệt độ khác nhau
  B - 
Ở cùng một điều kiện, một chất lỏng có thể sôi ở những nhiệt độ khác nhau
  C - 
Ở điều kiện xác định, mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định
  D - 
Áp suất trên mặt thoáng thay đổi thì nhiệt độ sôi của một chất lỏng cũng thay đổi
9-
Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun và để nguội. Các đoạn AB và BC ứng với những quá trình nào? Đặc điểm của những quá trình đó? Chọn câu trả lời đúng và đẩy đủ nhất.

  A - 
Đoạn AB ứng với quá trình nước sôi, nước sôi ở 100oC; thời gian sôi từ phút thứ 0 đến phú thứ 10. Đoạn BC ứng với quá trình nước bay hơi sau khi sôi, nước nguội dần từ 100oC xuống 40oC trong khoảng thời gian từ phút thứ 10 đến phút thứ 30
  B - 
Đoạn AB ứng với quá trình nước sôi. Đoạn BC ứng với quá trình nước nguội dần
  C - 
Đoạn AB ứng với quá trình nước bay hơi ở nhiệt độ 80oC. Đoạn BC ứng với quá trình bay hơi, nguội dần
  D - 
Đoạn AB ứng với quá trình nước chưa sôi, không bay hơi. Đoạn BC ứng với quá trình nước nguội dần
10-
Nhiệt độ sôi của nước phụ thuộc vào:
  A - 
Lửa nhiều hay ít
  B - 
Lượng nước khi đun
  C - 
Áp suất trên mặt thoáng chất lỏng
  D - 
Diện tích mặt thoáng chất lỏng
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 20
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 21
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters