WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Tam giác - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:54:59 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho ΔABC có . Đường phân giác của cắt cạnh BC tại M. Phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
M là trung điểm của cạnh BC
  B - 
ΔABM = ΔACM
  C - 
AB = AC
  D - 
Ba phát biểu trên đều sai
2-
Cho ΔABC có . Đường phân giác của cắt cạnh BC tại M. Phát biểu nào sau đây sai?

  A - 
Phân giác ngoài Ay của song song với cạnh BC
  B - 
  C - 
AM ⊥ BC
  D - 
Ay ⊥ AM
3-
Cho hai tam giác bằng nhau ABC và ADE có chung đỉnh A. Biết AB = 3cm, AC = 5cm, . Độ dài cạnh AD là:
  A - 
4cm
  B - 
5cm
  C - 
3cm
  D - 
Một số khác
4-
Cho hai tam giác bằng nhau ABC và ADE có chung đỉnh A. Biết AB = 3cm, AC = 5cm, . Độ dài cạnh DE là:
  A - 
3cm
  B - 
5cm
  C - 
8cm
  D - 
Một số khác
5-
Cho hai tam giác bằng nhau ABC và ADE có chung đỉnh A. Biết AB = 3cm, AC = 5cm, . Số đo của là:
  A - 
450
  B - 
1350
  C - 
1050
  D - 
Một số khác
6-
Cho hai tam giác bằng nhau ABC và DEG. Phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
Tương ứng với cạnh AC là cạnh DG
  B - 
Tương ứng với
  C - 
AB = DE
  D - 
7-
Cho hai tam giác bằng nhau ABC và MNP. Biết rằng . Số đo là:
  A - 
600
  B - 
700
  C - 
500
  D - 
Một kết quả khác
8-
Cho hai tam giác bằng nhau ABC và MNP. Biết AB = 10cm, MP = 8cm, NP = 7cm. Chu vi của tam giác ABC là:
  A - 
30cm
  B - 
25cm
  C - 
15cm
  D - 
Không tính được
9-
Cho hai tam giác bằng nhau ABC và MNP. Biết AB = 10cm, MP = 8cm, NP = 7cm . Chu vi tam giác MNP là:
  A - 
15cm
  B - 
25cm
  C - 
30cm
  D - 
Không tính được
10-
Cho hai tam giác bằng nhau ABD và CDB có chung cạnh BD. Biết . Phát biểu nào sau đây sai?
  A - 
Tứ giác ABCD có 4 góc ở đỉnh vuông
  B - 
  C - 
AB = CD
  D - 
AD = BD
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhân chia số hữu tỉ
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Lũy thừa của số hữu tỉ
Tỉ lệ thức
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Tập hợp số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực
Đề Xuất
Biểu Thức Đại Số - Bài 01
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Lũy thừa của số hữu tỉ
Số thập phân
Tập hợp số hữu tỉ
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 09
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 05
Tam giác - Bài 08
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Tam giác - Bài 05
Đường Thẳng Vuông Góc - Đường Thẳng Song Song - Bài 02
Tam giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 05
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 03
Biểu Thức Đại Số - Bài 02
Tam giác - Bài 17
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters