WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 220
Rewrite the following sentence without changing the meaning.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:29:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
His insistence on dropping out of the race at the last minute came as no shock to everybody.
He ___________________________________.
  A - 
He insisted on dropping out of the race at the last minute, which came as no shock to everybody.
  B - 
He insist on dropping out of the race at the last minute, which came as no shock to everybody.
  C - 
He insisted in dropping out of the race at the last minute, who came as no shock to everybody.
  D - 
He insisted on dropping out of the race at the last minute, whom come as no shock to everybody.
2-
You don’t find such exquisite hand-made suits in many shops here.
In few ________________________________________________.
  A - 
In few shops here did you find such exquisite hand-made suits.
  B - 
In few shops here do you find such exquisite hand-made suits.
  C - 
In few shops here do you finding such exquisite hand-made suits.
  D - 
In few shops here do you have find such exquisite hand-made suits.
3-
"Don’t worry. Of course you can take a month’s paid leave", said my boss.
My boss reassured ________________________________________________.
  A - 
My boss reassured that I could took a month’s paid leave.
  B - 
My boss reassured me that I could taking a month’s paid leave.
  C - 
My boss reassured me that I could take a month’s paid leave.
  D - 
My boss reassured me that I can take a month’s paid leave.
4-
I should like someone to take me out to dinner.
What I should ___________________________________.
  A - 
What I should like is be taken out to dinner.
  B - 
What I should like is being take out to dinner.
  C - 
What I should like is being taking out to dinner.
  D - 
What I should like is being taken out to dinner.
5-
What are the chances of Twilight 2 being a huge box-office success?
How likely ________________________________________________.
  A - 
How likely is it that Twilight 2 will be a huge box-office success?
  B - 
How likely is that Twilight 2 will be a huge box-office success?
  C - 
How likely is it that Twilight 2 will been a huge box-office success?
  D - 
How likely is that Twilight 2 to be a huge box-office success?
6-
I wish you hadn’t breathed a word about his private life to anyone.
I would like ________________________________________________.
  A - 
I would like you not to had breathed a word about his private life to anyone.
  B - 
I would like you to had not breathed a word about his private life to anyone.
  C - 
I would like you not to have breathed a word about his private life to anyone.
  D - 
I would like you not to having breathed a word about his private life to anyone.
7-
Jack doesn’t know all the answers, though he pretends to.
Jack acts ________________________________________________.
  A - 
Jack acts though he knew all the answers.
  B - 
Jack acts as though he knew all the answers.
  C - 
Jack acts as though he know all the answers.
  D - 
Jack acts though he be knew all the answers.
8-
The realization of what she had sacrificed for him led him to believe she was all the world to him.
Not ________________________________________________.
  A - 
Not until he realization what she had sacrificed for him did he believe she was all the world to him.
  B - 
Not until he realized what she has sacrificed for him did he believed she was all the world to him.
  C - 
Not until he realized what she had sacrificed him did he believe she is all the world to him.
  D - 
Not until he realized what she had sacrificed for him did he believe she was all the world to him.
9-
Their work on developing an H1N1 vaccine is already under way to cope with the new strain.
They ________________________________________________.
  A - 
They have already started working on developing an H1N1 vaccine to cope with the new strain.
  B - 
They had already started working on developing an H1N1 vaccine to cope with the new strain.
  C - 
They have already started working on developing an H1N1 vaccine to coping with the new strain.
  D - 
They have already started working on develope an H1N1 vaccine cope with the new strain.
10-
Nowadays I consider taking up a hobby to be far less important than I used to.
Nowadays I don’t attach nearly _____________________________________.
  A - 
Nowadays I attach nearly so much importance to taking up a hobby as I use to.
  B - 
Nowadays I don’t attach nearly so much importance to taking up a hobby as I used to.
  C - 
Nowadays I don’t attach nearly so much importance to taking up a hobby as I using to.
  D - 
Nowadays I attach nearly so much importance to take up a hobby as I used to.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 43
English 9 - Test 115
English 9 - Test 736
English 9 - Test 90
English 9 - Test 610
English 9 - Test 715
English 9 - Test 645
English 9 - Test 695
English 9 - Test 598
English 9 - Test 623
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 646
Đề Xuất
English 9 - Test 414
English 9 - Test 208
English 9 - Test 342
English 9 - Test 146
English 9 - Test 229
English 9 - Test 555
English 9 - Test 393
English 9 - Test 75
English 9 - Test 166
English 9 - Test 155
English 9 - Test 506
English 9 - Test 139
English 9 - Test 485
English 9 - Test 736
English 9 - Test 265
English 9 - Test 421
English 9 - Test 515
English 9 - Test 505
English 9 - Test 309
English 9 - Test 190
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters