WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 33
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:14:48 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Oxit bazơ nào sau đây được dùng làm chất hút ẩm trong phòng thí nghiệm?
  A - 
Fe2O3.
  B - 
ZnO.
  C - 
CaO.
  D - 
CuO.
2-
Trong các hợp chất của sắt sau đây: FeS, FeS2, Fe2O3, FeO, chất nào có hàm lượng sắt lớn nhất?
  A - 
FeS.
  B - 
FeS2.
  C - 
Fe2O3.
  D - 
FeO.
3-
Lấy cùng số mol KMnO4 và MnO2 lần lượt cho tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thì chất nào phản ứng tạo ra lượng clo nhiều hơn?
  A - 
MnO2.
  B - 
KMnO4.
  C - 
Như nhau.
  D - 
Không xác định được.
4-
Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được cả 3 khí Cl2, HCl và O2?
  A - 
Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein.
  B - 
Tàn đóm hồng.
  C - 
Giấy quỳ tím khô.
  D - 
Giấy quỳ tím ẩm.
5-
Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt 2 khí CO2 và SO2?
  A - 
Dung dịch Ca(OH)2.
  B - 
Quỳ tím ẩm.
  C - 
Dung dịch Br2.
  D - 
Cả A, B, C đều đúng.
6-
Hóa chất nào dưới đây không có thể dùng để làm khô khí Cl2?
  A - 
CaCl2.
  B - 
P2O5.
  C - 
H2SO4.
  D - 
CaO.
7-
Trong phòng thí nghiệm người ta thu khí nitơ bằng phương pháp dời nước vì
  A - 
N2 nhẹ hơn không khí.
  B - 
N2 rất ít tan trong nước.
  C - 
N2 không duy trì sự sống, sự cháy.
  D - 
N2 hóa lỏng, hóa rắn ở nhiệt độ rất thấp.
8-
300 ml dung dịch NaOH 1M có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu lít khí CO2 (đktc)?
  A - 
0,336 lít.
  B - 
3,36 lít.
  C - 
6,72 lít.
  D - 
2,24 lít.
9-
Oxi hóa hoàn toàn 0,728 gam bột Fe ta thu được 1,016 gam hỗn hợp hai oxit sắt (hỗn hợp A). Hòa tan hỗn hợp A bằng dung dịch axit nitric loãng dư. Tính thể tích khí NO duy nhất bay ra (ở đktc).
  A - 
2,24 lít.
  B - 
0,0224 lít.
  C - 
3,36 lít.
  D - 
0,336 lít.
10-
Oxit SiO2 có thể phản ứng với chất nào sau đây?
  A - 
dung dịch HCl.
  B - 
dung dịch H2SO4 đặc nóng.
  C - 
NaOH nóng chảy.
  D - 
nước cất.
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 488
Hóa Vô Cơ - Đề 130
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 486
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 487
Hóa Vô Cơ - Đề 103
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 485
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 484
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 493
Hóa Vô Cơ - Đề 128
Hóa Vô Cơ - Đề 126
Hóa Đại Cương - Đề 15
Hóa Đại Cương - Đề 10
Hóa Vô Cơ - Đề 104
Hóa Đại Cương - Đề 13
Hóa Vô Cơ - Đề 127
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 491
Hóa Vô Cơ - Đề 123
Hóa Vô Cơ - Đề 125
Hóa Vô Cơ - Đề 129
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 489
Đề Xuất
Hóa Vô Cơ - Đề 22
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 116
Hóa Vô Cơ - Đề 88
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 329
Hóa Đại Cương - Đề 08
Hóa Vô Cơ - Đề 81
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 431
Hóa Vô Cơ - Đề 72
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 194
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 168
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 275
Hóa Vô Cơ - Đề 79
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 156
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 54
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 476
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 71
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 207
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 260
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 349
Trắc nghiệm Hóa học - Đề thi 395
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters