WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 232
Supply the correct form of the verb(s) in bracket.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:21:57 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I ________ (not/eat) any thing yesterday because I ________ (not/feel) hungry.
  A - 
didn't eat-didn't feel
  B - 
don't ate-don't feel
  C - 
didn't ate-don't feel
  D - 
don't eat-didn't feel
2-
The glasses look very clean. ____ you (wash) them ?
  A - 
Had you washed
  B - 
Have you to washed
  C - 
Had you to washing
  D - 
Have you washed
3-
Why ____ Long (not/ want) to play soccer last Sunday ?
  A - 
Why doesn't Long want
  B - 
Why didn't Long want
  C - 
Why didn't Long wanted
  D - 
Why don't Long wanting
4-
I don't know Hung's sister. I _________(never/meet) her.
  A - 
have never meet
  B - 
has never met
  C - 
have never be meeting
  D - 
have never been meet
5-
If more and more trees _______ (die), the climate _________ (change).
  A - 
will die-will change
  B - 
die-will be change
  C - 
been die-will change
  D - 
die-will change
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 115
English 9 - Test 43
English 9 - Test 695
English 9 - Test 736
English 9 - Test 638
English 9 - Test 610
English 9 - Test 715
English 9 - Test 646
English 9 - Test 90
English 9 - Test 598
English 9 - Test 645
English 9 - Test 623
English 9 - Test 42
Đề Xuất
English 9 - Test 147
English 9 - Test 237
English 9 - Test 614
English 9 - Test 609
English 9 - Test 111
English 9 - Test 445
English 9 - Test 441
English 9 - Test 413
English 9 - Test 308
English 9 - Test 75
English 9 - Test 420
English 9 - Test 295
English 9 - Test 384
English 9 - Test 525
English 9 - Test 377
English 9 - Test 449
English 9 - Test 18
English 9 - Test 341
English 9 - Test 56
English 9 - Test 155
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters