WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:33:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Con số nào là số vốn mà tư bản Pháp xuất khẩu năm 1914?
  A - 
40 tỉ phrăng.
  B - 
50 tỉ phrăng.
  C - 
60 tỉ phrăng.
  D - 
70 tỉ phrăng.
2-
Đâu là những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới thời cận đại?
  A - 
Quá trình diễn ra các cuộc cách mạng tư sản ở Âu - Mĩ. (1)
  B - 
Sự hình thành, phát triển của phong trào công nhân. (2)
  C - 
Quá trình xâm lược thuộc địa của các nước tư bản và chiến tranh để phân chia thị trường. (3)
  D - 
Tất cả (1), (2) và (3).
3-
Ai là tác giả của bảng chữ cái điện tín vào giữa thế kỉ XIX?
  A - 
Hê-ghen.
  B - 
Moóc-xơ.
  C - 
Đác-uyn.
  D - 
Niu-tơn.
4-
Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong giao thông vận tải ở Anh đầu thế kỉ XIX?
  A - 
Do Anh công nghiệp hóa việc sản xuất
  B - 
Do đường sắt đầu tiên được khánh thành ở Anh
  C - 
Do Anh là nước khởi đầu cách mạng công nghiệp
  D - 
Do nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa, khách hàng tăng
5-
Nga hoàng Ni-cô-lai II đã có phản ứng như thế nào khi 14 vạn công nhân Pê-téc-bua kéo đến cung điện Mùa Đông tháng 1 - 1905?
  A - 
Lập tức đầu hàng.
  B - 
Nhượng bộ một phần yêu sách của quần chúng nhân dân.
  C - 
Chấp nhận mọi yêu sách của quần chúng nhân dân.
  D - 
Ra lệnh cho quân đội và cảnh sát nổ súng vào đoàn biểu tình.
6-
Đâu là hình thái phát triển của cách mạng tư sản Pháp?
  A - 
Từ chế độ cộng hòa tiến lên nền chuyên chính dân chủ cách mạng và trở về chế độ quân chủ lập hiến.
  B - 
Từ chế độ quân chủ lập hiến tiến thẳng lên nền chuyên chính dân chủ cách mạng.
  C - 
Từ nền chuyên chính dân chủ cách mạng tiến lên nền cộng hòa và trở về chế độ quân chủ lập hiến.
  D - 
Từ chế độ quân chủ lập hiến tiến lên nền cộng hòa và cuối cùng là nền chuyên chính dân chủ cách mạng.
7-
Đâu là nhận định chung nhất về sự phát triển của chủ nghĩa tư bản cho đến năm 1870?
  A - 
Là giai đoạn thụt lùi của chủ nghĩa tư bản.
  B - 
Là giai đoạn thắng lợi hoàn toàn đối với chế độ phong kiến và trở thành hệ thống thế giới.
  C - 
Là giai đoạn chủ nghĩa tư bản phát triển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
  D - 
Là giai đoạn bước đầu thắng thế của chủ nghĩa tư bản so với chế độ phong kiến.
8-
Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho:
  A - 
Quý tộc mới và giai cấp tư sản
  B - 
Vua nước Anh
  C - 
Nhân dân lao động Anh
  D - 
Quý tộc cũ
9-
Đại biểu xuất sắc về kinh tế chính trị học tư sản thế kỉ XVIII - XIX là:
  A - 
Ri-các-đô và Hê-ghen
  B - 
Xmít và Phu-ri-ê
  C - 
Xmít và Ri-các-đô
  D - 
Ri-các-đô và Xanh Xi-mông
10-
Đức tuyên chiến với Pháp vào lúc nào?
  A - 
Ngày 01/08/1914
  B - 
Ngày 02/08/1914
  C - 
Ngày 03/08/1914
  D - 
Ngày 04/08/1914
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters