Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 06
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:32:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nguyên nhân cơ bản nào khiến phong trào cách mạng của nhân dân Ấn Độ bị thất bại?
  A - 
Chưa có sự lãnh đạo đúng đắn của một Đảng.
  B - 
Phong trào cách mạng chưa thực sự thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia.
  C - 
Sự chia rẽ trong nội bộ những người lãnh đạo Đảng Quốc đại.
  D - 
Tương quan lực lượng quá chênh lệc và sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Quốc đại.
2-
En-ghen bắt đầu sang Anh hoạt động cách mạng vào năm nào?
  A - 
Năm 1844.
  B - 
Năm 1843.
  C - 
Năm 1842.
  D - 
Năm 1840.
3-
Đâu là hạn chế của tầng lớp Quý tộc và Tăng lữ so với tư sản trong xã hội Pháp trước cách mạng?
  A - 
Số lượng khá ít ỏi.
  B - 
Không có quyền lực chính trị.
  C - 
Không có cả thế lực kinh tế và chính trị.
  D - 
Không có thế lực về kinh tế.
4-
Tháng 9/1905, chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời có tên gọi là:
  A - 
Đảng dân chủ tư sản Trung Quốc.
  B - 
Trung Quốc Liên minh hội
  C - 
Đảng dân chủ tư sản kiểu mới Trung Quốc.
  D - 
Trung Quốc Đồng minh hội
5-
Nội dung nào không nằm trong chính sách thuộc địa của các nước tư bản phương Tây thi hành ở Đông Nam Á?
  A - 
Vơ vét tài nguyên đưa về chính quốc.
  B - 
Đàn áp phong trào yêu nước.
  C - 
Mở đồn điền, bắt lính.
  D - 
Đầu tư phát triển công nghiệp thuộc địa.
6-
Vì sao nói Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới?
  A - 
Công xã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân
  B - 
Công xã vừa ban bố pháp lệnh vừa thi hành pháp lệnh
  C - 
Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu
  D - 
Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ
7-
Nguyên nhân cơ bản đưa đến sự ra đời của Quốc tế thứ hai?
  A - 
Sự phát triển mạnh của phong trào công nhân các nước
  B - 
Sự ra đời của các tổ chức chính trị độc lập của công nhân mỗi nước
  C - 
Sự đàn áp của giai cấp tư sản đối với phong trào công nhân
  D - 
Quốc tế thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ và giải tán
8-
Từ năm 1830 đến 1850, chiều dài đường sắt ở Anh có sự tăng trưởng như thế nào?
  A - 
Từ 1080 km tăng lên 10.000 km.
  B - 
Từ 18 km tăng lên 1.000 km.
  C - 
Từ 108 km tăng lên 10.000 km.
  D - 
Từ 1008 km tăng lên 10.000 km.
9-
Ai là người đã nêu lên nhận xét về cách mạng tư sản Anh " Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến".
  A - 
En-ghen.
  B - 
Các Mác.
  C - 
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  D - 
Lê-nin.
10-
Trước chiến tranh Pháp - Phổ, sản xuất công nghiệp của Pháp đứng hàng thứ mấy trên thế giới?
  A - 
Nhất
  B - 
Hai
  C - 
Ba
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 01
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters