WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:50:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là gì?
  A - 
Chủ nghĩa đế quốc phong kiến
  B - 
Chủ nghĩa đế quốc thực dân
  C - 
Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt
  D - 
Chủ nghĩa quân phiệt và hiếu chiến
2-
Sự thành lập của hàng loạt các quốc gia tư sản mới ở Mĩ Latinh là hệ quả của sự kiện nào?
  A - 
Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. (1)
  B - 
Cách mạng tư sản Pháp. (2)
  C - 
Sự suy yếu của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. (3)
  D - 
Tất cả (1), (2) và (3).
3-
Cuộc khởi nghĩa của công nhân dệt ở Sơ-lê-din (Đức) kéo dài trong khoảng thời gian bao lâu?
  A - 
3 ngày.
  B - 
5 ngày.
  C - 
3 tháng.
  D - 
7 tháng.
4-
Quốc hội Anh được thành lập từ thời gian nào?
  A - 
Thế kỉ X
  B - 
Thế kỉ XI
  C - 
Thế kỉ XII
  D - 
Thế kỉ XIII
5-
"Thế giới đã bị phân chia xong" vào thời gian nào?
  A - 
Giữa thế kỉ XIX.
  B - 
Cuối thế kỉ XIX.
  C - 
Đầu thế kỉ XX.
  D - 
Đầu thế kỉ XIX.
6-
Từ năm 1889 đến năm 1896, Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động gắn liền với tên tuổi của ai?
  A - 
Lê-nin
  B - 
Xta-lin
  C - 
Các Mác
  D - 
Ăng-ghen
7-
Đâu là năm sinh và năm mất của Niu-tơn?
  A - 
1634 - 1737.
  B - 
1653 - 1747.
  C - 
1633 - 1717.
  D - 
1643 - 1727.
8-
Tại sao quần chúng nhân dân lại đứng lên lật đổ phải Gia-cô-banh?
  A - 
Vì phái Gia-cô-banh bị chia rẽ nội bộ, không thực hiện quyền lợi cho nhân dân như đã hứa.
  B - 
Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân.
  C - 
Không tiêu diệt chế độ quân chủ chuyên chế Pháp.
  D - 
Không đủ sức tập hợp nhân dân đánh bại liên quân các nước phong kiến châu Âu vào nước Pháp.
9-
Xu hướng cải cách vào những năm 90 ở Phi-lip-pin là của ai? Chủ trương là gì?
  A - 
Bô-ni-pha-xi-ô, chủ trương đòi quyền bình đẳng.
  B - 
A-ghi-nan-đô, đòi Tây Ban Nha trao trả độc lập.
  C - 
Hô-xê Ri-dan, chủ trương tuyên truyền, khơi dậy ý thức dân tộc.
  D - 
Hô-xê Ri-dan, chủ trương khơi dậy ý thức dân tộc, đòi quyền bình đẳng cho dân tộc.
10-
Theo Hiến pháp năm 1787, Mĩ là nước theo thể chế nào?
  A - 
Dân chủ đại nghị.
  B - 
Quân chủ lập hiến
  C - 
Cộng hòa Liên bang.
  D - 
Quân chủ chuyên chế.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 14
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters