Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Đạo hàm - Bài 96
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:57:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Gọi y', y" là đạo hàm cấp một và cấp hai của y = sin2x. Hệ thức giữa y' và y" độc lập với x là:
  A - 
(y')2 + (y")2 = 1
  B - 
4(y')2 + 4(y")2 = 1
  C - 
4(y')2 + (y")2 = 4
  D - 
(y')2 + 4(y")2 = 4
2-
Phương trình tiếp tuyến với (C): y = f(x) = x3 - 3x2 + 2 vuông góc với đường thẳng là:
  A - 
y = 9x + 7
  B - 
y = 9x - 25
  C - 
y = 9x + 7 hoặc y = 9x - 25
  D - 
y = -9x + 7
3-
Cho đồ thị , k là hệ số góc của tiếp tuến của (C) tại tiếp điểm x0. Kết luận nào sau đây sai?
  A - 
x0 = 0 thì k = 1
  B - 
x0 = -3 thì k = -1
  C - 
k = -1 thì x0 = -3 hay x0 = -1
  D - 
k = -4 thì x0 = 2 hay x0 = -2
4-
Cho . Giá trị của m để f'(x) ≥ 0 với mọi x là:
  A - 
m > -2
  B - 
  C - 
  D - 
m tùy ý
5-
Cho . Giá trị của m để f'(x) < 0 với mọi x là:
  A - 
m > 2
  B - 
  C - 
m < 2
  D - 
6-
Đạo hàm của là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Một kết quả khác
7-
Đạo hàm của là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Một kết quả khác
8-
Vi phân của tại điểm x = 1 là:
  A - 
4dx
  B - 
-4dx
  C - 
  D - 
9-
Đạo hàm của hàm số là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Đạo hàm của là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 69
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Lượng Giác - Bài 99
Lượng Giác - Bài 38
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Lượng Giác - Bài 48
Đề Xuất
Lượng Giác - Bài 08
Số phức - Bài 06
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 67
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 118
Tích Phân - Bài 28
Tích phân - Bài 47
Tích Phân - Bài 25
Hình Không Gian - Bài 09
Đạo hàm - Bài 54
Đạo hàm - Bài 81
Phương trình vi phân - Bài 53
Phương trình vi phân - Bài 31
Phương Trình Vi Phân - Bài 34
Lượng Giác - Bài 66
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 07
Số phức - Bài 30
Số phức - Bài 19
Hàm số mũ - Hàm số logarit - Bài 07
Số phức - Bài 36
Tích phân - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters