WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 118
Give the correct form of the verb(s) in bracket to complete the following sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:25:39 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nam often (go) .......... to the movies on Sunday.
  A - 
go
  B - 
goes
  C - 
went
  D - 
going
2-
They (play) ...................... soccer at the moment.
  A - 
playing
  B - 
are playing
  C - 
are play
  D - 
are played
3-
We (be) ................. students.
  A - 
are
  B - 
been
  C - 
being
  D - 
be
4-
How many teachers ( be)............. there in your school?
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
been
  D - 
be
5-
I ( not go ) ................. to school by bus.
  A - 
does’t go
  B - 
did’t go
  C - 
don’t go
  D - 
don’t gone
6-
You (play)......... soccer in the yard next Sunday?
  A - 
Does you play........?
  B - 
Do you played...........?
  C - 
Did you play.........?
  D - 
Do you play.........?
7-
Mary can’t answer the phone beacause she (have) ............... a bath now.
  A - 
is having
  B - 
having
  C - 
is have
  D - 
is has
8-
They sometimes (work) ................ in the factory.
  A - 
work
  B - 
worked
  C - 
works
  D - 
working
9-
You can (park) ................... here because this sign says " Parking".
  A - 
park
  B - 
parks
  C - 
parked
  D - 
parking
10-
Let’s (help) ............ Mum, Lan.
  A - 
help
  B - 
helps
  C - 
helped
  D - 
helping
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 291
English 6 - Test 290
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 106
English 6 - Test 255
English 6 - Test 117
Making Plans - Test 12
Greetings - Test 04
Your House - Test 04
Out And About - Test 09
English 6 - Test 261
English 6 - Test 135
Man And The Environment - Test 08
Sport And Pastimes - Test 03
English 6 - Test 196
English 6 - Test 96
English 6 - Test 163
English 6 - Test 273
Sport And Pastimes - Test 12
English 6 - Test 206
English 6 - Test 112
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters