Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 121
Choose the word or phrase that best completes each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:55:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He ............................ a movie next Sunday.
  A - 
see
  B - 
sees
  C - 
is going to see
  D - 
seeing
2-
It’s never ......................... in the summer.
  A - 
hot
  B - 
cold
  C - 
cool
  D - 
warm
3-
A: How ........................ are they going to stay there?
B: For 3 days.
  A - 
many
  B - 
much
  C - 
often
  D - 
long
4-
They are ................. aerobics now.
  A - 
play
  B - 
playing
  C - 
do
  D - 
doing
5-
We have Emglish on Tuesday and on Saturday. We have it .................. a week.
  A - 
once
  B - 
twice
  C - 
two times
  D - 
three times
6-
Let’s .................. a song.
  A - 
sing
  B - 
to sing
  C - 
singing
  D - 
sings
7-
How .............. do you go camping?
  A - 
usually
  B - 
sometimes
  C - 
often
  D - 
always
8-
What do you do ....................... it’s hot?
  A - 
which
  B - 
where
  C - 
how
  D - 
when
9-
Tokyo is ..................... than Mexico City.
  A - 
small
  B - 
smaller
  C - 
the smallest
  D - 
very small
10-
Ho Chi Minh City is .................... city in Viet Nam.
  A - 
big
  B - 
very big
  C - 
bigger
  D - 
the biggest
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 107
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Đề Xuất
Staying Healthy - Test 02
English 6 - Test 223
English 6 - Test 16
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 148
English 6 - Test 169
Greetings - Test 04
Man And The Environment - Test 02
English 6 - Test 44
English 6 - Test 28
Man And The Environment - Test 09
English 6 - Test 261
English 6 - Test 51
English 6 - Test 182
English 6 - Test 178
English 6 - Test 183
English 6 - Test 247
Your House - Test 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters