Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 48
Chuyển tính từ sau sang trạng từ.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:16:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
good
  A - 
well
  B - 
best
  C - 
goodly
  D - 
goodlly
2-
bad
  A - 
worse
  B - 
badly
  C - 
badlly
  D - 
bad
3-
slow
  A - 
slowlly
  B - 
slowly
  C - 
slower
  D - 
slow
4-
quick
  A - 
quickly
  B - 
quicklly
  C - 
quick
  D - 
quickest
5-
safe
  A - 
safer
  B - 
safelly
  C - 
safely
  D - 
safe
6-
skillful
  A - 
skillfuly
  B - 
skillfully
  C - 
skillful
  D - 
skill
7-
sudden
  A - 
sudden
  B - 
suddenly
  C - 
suddenlly
  D - 
suddenlies
8-
dangerous
  A - 
danger
  B - 
dangerous
  C - 
dangerously
  D - 
dangerouslly
9-
fast
  A - 
fast
  B - 
faster
  C - 
fastest
  D - 
fastly
10-
hard
  A - 
hard
  B - 
harder
  C - 
hardlly
  D - 
hardest
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
Đề Xuất
At Home - Test 10
English 7 - Test 55
After School - Test 10
English 7 - Test 95
English 7 - Test 49
After School - Test 07
English 7 - Test 183
At School - Test 08
At Home And Away - Test 12
English 7 - Test 50
English 7 - Test 111
English 7 - Test 138
English 7 - Test 127
At Home And Away - Test 03
English 7 - Test 150
English 7 - Test 179
English 7 - Test 04
After School - Test 03
English 7 - Test 51
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters