WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 26
Supply the correct form of the verb(s) in bracket.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:42:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
It (be)................ often hot in the summer.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
am
  D - 
be
2-
What..............(do) you..............(do) every evening?
  A - 
does - do
  B - 
do - did
  C - 
do - do
  D - 
do - doing
3-
The earth..................... (circle) the sun once every 365 days.
  A - 
circle
  B - 
circling
  C - 
circles
  D - 
circled
4-
I ................... (see) her yesterday.
  A - 
see
  B - 
saw
  C - 
seen
  D - 
seeing
5-
Most rivers ..................(flow) into the sea.
  A - 
flow
  B - 
flowing
  C - 
flowed
  D - 
to flow
6-
Vegetarians ................ (not eat) meat.
  A - 
don’t eat
  B - 
does’t eat
  C - 
did’t eat
  D - 
don’t ate
7-
My mother ................. (cook) now.
  A - 
cooking
  B - 
is cooking
  C - 
is cooked
  D - 
cooked
8-
She .................(not drink) Coca Cola.
  A - 
don’t drink
  B - 
didn’t drink
  C - 
doesn’t drink
  D - 
doesn’t drinking
9-
Her mother ...............(leave) this city two years ago.
  A - 
leave
  B - 
left
  C - 
leaving
  D - 
to leave
10-
He ................. (be) here soon.
  A - 
is
  B - 
will being
  C - 
will be
  D - 
would be
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 190
A Vacation Abroad - Test 12
English 8 - Test 09
Country Life And City Life - Test 01
English 8 - Test 181
Country Life And City Life - Test 15
English 8 - Test 201
English 8 - Test 79
My Friend - Test 11
English 8 - Test 95
My Friend - Test 02
English 8 - Test 08
Making Arrangements - Test 11
Study Habits - Test 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters