WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 34
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:10:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Do you mind If I ......................... to rock music?
  A - 
listen
  B - 
listening
  C - 
am listening
2-
Do you mind .......................... the TV for me?
  A - 
turn on
  B - 
to turn on
  C - 
turning on
3-
Nam, would you mind if I .......................... the air- conditioner on? It’s too hot here.
  A - 
turning
  B - 
to turn on
  C - 
turned
4-
English is ...................... all over the world.
  A - 
speak
  B - 
spoke
  C - 
spoken
5-
Lan has gone to the library to .......................... the books she borrowed last week.
  A - 
return
  B - 
repair
  C - 
rewrite
6-
Glass should be ........................... to make new things.
  A - 
recycled
  B - 
reused
  C - 
reduced
7-
The girl .......................... a book is the best student in my class.
  A - 
read
  B - 
reads
  C - 
reading
8-
The window ........................... in the storm last night has now been repaired.
  A - 
broken
  B - 
breaking
  C - 
broke
9-
They .............. to the concet tonight.
  A - 
will go
  B - 
go
  C - 
are going
10-
Life in the city is quite ...........................
  A - 
busy
  B - 
busily
  C - 
busiest
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 68
Making Arrangements - Test 16
Country Life And City Life - Test 11
Festivals - Test 04
English 8 - Test 115
English 8 - Test 02
My Friend - Test 08
English 8 - Test 210
A First - Aid Course - Test 13
English 8 - Test 37
English 8 - Test 05
A First - Aid Course - Test 05
A First - Aid Course - Test 06
English 8 - Test 23
My Neighborhood - Test 13
English 8 - Test 218
The Young Pioneers Club - Test 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters