WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 46
Rewrite each sentence, beginning with the words provided.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:35:11 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
"Do you love soccer?" Nam asked me.
- Nam asked me................................................
  A - 
Nam asked me if I love soccer.
  B - 
Nam asked me if I have loved soccer.
  C - 
Nam asked me if I had loved soccer.
  D - 
Nam asked me if I loved soccer.
2-
" Where do you live, the boy?" asked the man.
- The man asked the boy........................................
  A - 
The man asked the boy where does he lived.
  B - 
The man asked the boy where he lived.
  C - 
The man asked the boy where he live.
  D - 
The man asked the boy where he living.
3-
She said, "I can do this work".
- She said to me.........................................................
  A - 
She said to me she could do that work.
  B - 
She said to me she could doing that work.
  C - 
She said to me she could does that work.
  D - 
She said to me she could did that work.
4-
" Please don’t make noise in class!" Lan told us.
- Lan told us ........................................................
  A - 
Lan told us not to made noise in class.
  B - 
Lan told us not to making noise in class.
  C - 
Lan told us not to make noise in class.
  D - 
Lan told us not to be make noise in class.
5-
Tom said, "I’m a student".
- Tom said that..................................
  A - 
Tom said that he is a student.
  B - 
Tom said that he been a student.
  C - 
Tom said that he does a student.
  D - 
Tom said that he was a student.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Making Arrangements - Test 12
Computers - Test 9
At Home - Test 08
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Our Past - Test 03
Wonders Of The World - Test 13
Country Life And City Life - Test 04
English 8 - Test 236
English 8 - Test 139
My Friend - Test 12
English 8 - Test 127
My Friend - Test 14
English 8 - Test 52
At Home - Test 04
Making Arrangements - Test 10
My Friend - Test 03
My Friend - Test 01
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Đề Xuất
English 8 - Test 142
Our Past - Test 02
Traveling Around Viet Nam - Test 01
English 8 - Test 108
English 8 - Test 07
English 8 - Test 168
English 8 - Test 177
English 8 - Test 16
English 8 - Test 33
Recycling - Test 11
English 8 - Test 148
Computers - Test 3
The Young Pioneers Club - Test 08
English 8 - Test 152
English 8 - Test 56
English 8 - Test 37
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters