WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Số hữu tỉ - Số thực - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:55:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một ô tô phải đi từ A đến B trong thời gian dự định. Sau khi đi được quãng đường thì ô tô tăng vận tốc lên 20%, do đó đến B sớm hơn được 10 phút. Tính thời gian ô tô đi từ A đến B
  A - 
100 phút
  B - 
110 phút
  C - 
120 phút
  D - 
130 phút
2-
Giải phương trình |x| = 2x - 1.
  A - 
  B - 
  C - 
x = 1
  D - 
Phương trình vô nghiệm
3-
Tìm hai số a và b (b ≠ 0) biết:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Vận tốc của máy bay, ô tô và tàu hỏa tỉ lệ là 10, 2 và 1. Thời gian máy bay bay từ A đến B ít hơn thời gian ô tô chạy từ A đến B là 16 giờ. Hỏi tàu hỏa chạy từ A đến B mất bao lâu?
  A - 
40 giờ
  B - 
43 giờ
  C - 
45 giờ
  D - 
50 giờ
5-
Giải phương trình: |x + 1| + |x + 2| = 5
  A - 
x = 1
  B - 
x = -4
  C - 
x = 1 hoặc x = -4
  D - 
x = -1 hoặc x = 4
6-
Giải phương trình |x| = - x - 5.
  A - 
x = 0
  B - 
x = -1
  C - 
x = 1
  D - 
Phương trình vô nghiệm
7-
Tìm các góc của một hình tam giác biết rằng các góc đó tỉ lệ với 1, 2 ,3.
  A - 
450, 600, 750
  B - 
270, 400, 1130
  C - 
300, 450, 1050
  D - 
300, 600, 900
8-
Tính
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Số 64 viết dưới dạng lũy thừa của 2 là:
  A - 
26
  B - 
25
  C - 
24
  D - 
22
10-
Số viết dưới dạng lũy thừa của 2 là:
  A - 
2-6
  B - 
2-5
  C - 
2-4
  D - 
2-3
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhân chia số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Tỉ lệ thức
Lũy thừa của số hữu tỉ
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Tập hợp số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 08
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 03
Tỉ lệ thức
Tam giác - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 04
Tam giác - Bài 08
Biểu Thức Đại Số - Bài 03
Đường Thẳng Vuông Góc - Đường Thẳng Song Song - Bài 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 05
Tam giác - Bài 16
Biểu Thức Đại Số - Bài 08
Số thập phân
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực
Hàm Số và Đồ Thị - Bài 05
Biểu Thức Đại Số - Bài 09
Tam giác - Bài 04
Tam giác - Bài 09
Tam giác - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters