Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Hàm Số và Đồ Thị - Bài 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:28:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số y = -3x?
  A - 
M(0,3; -0,9)
  B - 
N(2; -6)
  C - 
P(-3; -9)
  D - 
Q(-4; 12)
2-
Đồ thị của hàm số y = -5x nằm trong góc phần tư nào?
  A - 
II và IV
  B - 
I và III
  C - 
I và II
  D - 
III và IV
3-
Một đường thẳng đi qua điểm O và điểm M(3; 1,5). Đường thẳng đó là đồ thị hàm số nào?
  A - 
y = 3x
  B - 
  C - 
  D - 
y = 2x
4-
Điểm nào thuộc cả hai đồ thị và
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho hai đồ thị (d) : y = 2x và (d’): y = -3x + 1. Chỉ ra phát biểu sai:
  A - 
Điểm thuộc cả d và d’
  B - 
Điểm P(-2; 4) thuộc d mà không thuộc d’
  C - 
Điểm Q(1; -2) chỉ thuộc đường thẳng d’
  D - 
Điểm K(1; 2) thuộc d mà không thuộc d’
6-
Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số ?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho hàm số y = f(x) = ax (a ≠ 0). Với m, n là hai số thực bất kỳ thì:
  A - 
f(m + n) = f(m).f(n)
  B - 
f(m + n) = f(m) + n
  C - 
f(m + n) = f(m) + f(n)
  D - 
f(m + n) = m + f(n)
8-
8. Vẽ đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm M(-3; 1). Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng OM?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Đồ thị của hàm số y = 2x nằm trong góc phần tư thứ mấy?
  A - 
I và III
  B - 
II và IV
  C - 
II và III
  D - 
I và IV
10-
Một điểm nằm trên đồ thị y = 0,3x, có hoành độ 0,3 thì tung độ là:
  A - 
0,6
  B - 
0,9
  C - 
0,09
  D - 
0,009
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhân chia số hữu tỉ
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Tỉ lệ thức
Lũy thừa của số hữu tỉ
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Tập hợp số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 01
Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực
Đề Xuất
Biểu Thức Đại Số - Bài 08
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 05
Tam giác - Bài 12
Tỉ lệ thức
Tập hợp số hữu tỉ
Tam giác - Bài 04
Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 08
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Hàm Số và Đồ Thị - Bài 05
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 03
Tam giác - Bài 03
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 06
Tam giác - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters