WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 293
Read the text and fill only one suitable word in each blank.

Ao dai, the (1) __________ dress of Vietnamese women, has been (2)_________. In many poems, novels and songs. it is a long silk tunic that is (3)________ oh the sides and worn over loose pants. Vietnamese women usually wear it, especially on special (4)________ such as Tet, Teachers’ day, or Wedding Anniversary. Nowadays, some fashion designers (5)_________ it more and more beautiful by (6)_________ the traditional Ao Dai.
Some of them print (7)_______ of poetry on it, or they add the (8)________such as sun, stars, crosses, and stripes to the Ao Dai. The Ao Dai becomes the national clothing , just like Kimono in Japan. Every morning thousands of schoolgirls in (9)_______ Ao Dai make the streets look nicer. Vietnamese women continue to wear this (10)________ and fashionable dress.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:04:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
traditionally
  B - 
traditionaly
  C - 
traditional
  D - 
tradition
2-
(2)
  A - 
mention
  B - 
mentioning
  C - 
mentions
  D - 
mentioned
3-
(3)
  A - 
slit
  B - 
slitting
  C - 
slits
  D - 
slitted
4-
(4)
  A - 
occasions
  B - 
symbol
  C - 
occasion
  D - 
symbols
5-
(5)
  A - 
make
  B - 
made
  C - 
have made
  D - 
had make
6-
(6)
  A - 
change
  B - 
changed
  C - 
changing
  D - 
have changing
7-
(7)
  A - 
lines
  B - 
words
  C - 
patterns
  D - 
horizontal
8-
(8)
  A - 
words
  B - 
lines
  C - 
horizontal
  D - 
patterns
9-
(9)
  A - 
blue
  B - 
black
  C - 
white
  D - 
pink
10-
(10)
  A - 
unique
  B - 
special
  C - 
specially
  D - 
uniquely
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 43
English 9 - Test 514
English 9 - Test 90
English 9 - Test 119
English 9 - Test 645
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 736
English 9 - Test 698
English 9 - Test 663
English 9 - Test 511
English 9 - Test 403
English 9 - Test 04
English 9 - Test 695
English 9 - Test 507
English 9 - Test 334
English 9 - Test 231
English 9 - Test 738
Đề Xuất
English 9 - Test 495
English 9 - Test 361
English 9 - Test 334
English 9 - Test 664
English 9 - Test 363
English 9 - Test 423
English 9 - Test 276
English 9 - Test 149
English 9 - Test 207
English 9 - Test 648
English 9 - Test 410
English 9 - Test 153
English 9 - Test 476
English 9 - Test 174
English 9 - Test 583
English 9 - Test 365
English 9 - Test 690
English 9 - Test 687
English 9 - Test 253
English 9 - Test 552
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters