WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 05
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:48:43 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Câu nào sau đây sai?
(1) xm . xn = x(m.n)
(2) 252 . 24 > 38
(3)

  A - 
(1) và (2)
  B - 
(2) và (3)
  C - 
(1) và (3)
  D - 
Cả ba câu đều sai
2-
Kết quả của phép tính là :
  A - 
500
  B - 
400
  C - 
300
  D - 
200
3-
Tìm y biết
  A - 
  B - 
  C - 
hay
  D - 
Không có giá trị y
4-
Cho biết x − y = −6 và x : y = 5 : 4. Vậy giá trị của x, y là:
  A - 
x = −30; y = −24
  B - 
x = 30; y = −24
  C - 
x = 24; y = 30
  D - 
x = −24; y = 30
5-
Kết quả của phép tính (−0,875) . (−0,8) . (−8) . (−0,5) là:
  A - 
14
  B - 
2,8
  C - 
32
  D - 
36
6-
Tìm x biết
  A - 
  B - 
  C - 
x = 1
  D - 
7-
Biểu thức , viết dưới dạng lũy thừa cơ số 2 là:
  A - 
21
  B - 
22
  C - 
23
  D - 
24
8-
Kết quả của phép tính là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Tìm x thuộc Q, biết
  A - 
x = 10 hay x = −10
  B - 
hay
  C - 
x = 100 hay x = −100
  D - 
hay
10-
Tìm n thuộc tập N biết 3(n+2) + 3n = 270
  A - 
n = 1
  B - 
n = 2
  C - 
n = 3
  D - 
n = 4
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhân chia số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Tỉ lệ thức
Lũy thừa của số hữu tỉ
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Tập hợp số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 08
Đề Xuất
Tam giác - Bài 10
Hàm Số và Đồ Thị - Bài 01
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 05
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 06
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 07
Tam giác - Bài 09
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Tam giác - Bài 02
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 02
Tam giác - Bài 13
Tam giác - Bài 11
Số thập phân
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Nhân chia số hữu tỉ
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 03
Tam giác - Bài 03
Đường Thẳng Vuông Góc - Đường Thẳng Song Song - Bài 03
Tam giác - Bài 16
Biểu Thức Đại Số - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters