WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 313
Fill in each numbered blank with one suitable word.

Dear Thuy,
We are having an .......(1)..... time in Hoi An . The streets here are so ....(2)...... that cars are not allowed to the center of the ...(3).... .Therefore we have to ....(4)...... .The houses are very ....(5)..... but beautiful. However, I don’t like the way they do business here. It seems that every house has a shop to sell ........(6)...... and other stuffs. The people are very .....(7)...... and helpful. The food looks funny but it .....(8)...... quite nice. I haven’t ....(9)...... anything for you. But I will buy you some little ....(10)...... lanterns.
See you next week.
Love.
Mathew.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:15:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
interests
  B - 
interest
  C - 
interested
  D - 
interesting
2-
(2)
  A - 
narrowly
  B - 
narrowlly
  C - 
narrow
  D - 
narrowed
3-
(3)
  A - 
office
  B - 
city
  C - 
country
  D - 
town
4-
(4)
  A - 
walk
  B - 
walking
  C - 
to be walk
  D - 
walked
5-
(5)
  A - 
young
  B - 
old
  C - 
younger
  D - 
older
6-
(6)
  A - 
souvenirs
  B - 
trip
  C - 
dolls
  D - 
souvenir
7-
(7)
  A - 
friend
  B - 
friendly
  C - 
friendlly
  D - 
friends
8-
(8)
  A - 
taste
  B - 
tastes
  C - 
tasted
  D - 
tasting
9-
(9)
  A - 
buy
  B - 
bought
  C - 
buying
  D - 
to be buy
10-
(10)
  A - 
color
  B - 
colorfuly
  C - 
colorfully
  D - 
colorful
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 43
English 9 - Test 514
English 9 - Test 90
English 9 - Test 119
English 9 - Test 645
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 736
English 9 - Test 698
English 9 - Test 663
English 9 - Test 511
English 9 - Test 403
English 9 - Test 04
English 9 - Test 695
English 9 - Test 507
English 9 - Test 334
English 9 - Test 231
English 9 - Test 738
Đề Xuất
English 9 - Test 523
English 9 - Test 420
English 9 - Test 422
English 9 - Test 591
English 9 - Test 394
English 9 - Test 473
English 9 - Test 26
English 9 - Test 694
English 9 - Test 593
English 9 - Test 680
English 9 - Test 298
English 9 - Test 347
English 9 - Test 31
English 9 - Test 78
English 9 - Test 261
English 9 - Test 122
English 9 - Test 449
English 9 - Test 637
English 9 - Test 188
English 9 - Test 380
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters