WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:55:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Biểu đồ sau đây biểu diễn khối lượng của 20 gói chè (đơn vị gam). Số các giá trị của dấu hiệu là:

  A - 
2
  B - 
4
  C - 
5
  D - 
8
2-
Biểu đồ sau đây biểu diễn khối lượng của 20 gói chè (đơn vị gam). Mốt của dấu hiệu là:

  A - 
2
  B - 
4
  C - 
8
  D - 
Một giá trị khác
3-
Biểu đồ sau đây biểu diễn khối lượng của 20 gói chè (đơn vị gam), số trung bình cộng là:

  A - 
49,5
  B - 
50
  C - 
50,25
  D - 
50,5
4-
Điều tra về mức tiêu thụ nước của 20 hộ gia đình trong một tổ dân phố, ta có số liệu sau (đơn vị tính m3 (mét khối)).
Trong các bảng tần số dưới đây, bảng nào biểu diễn số liệu của bài toán trên?

  A - 
Bảng 1
  B - 
Bảng 2
  C - 
Bảng 3
  D - 
Bảng 4
5-
Điều tra về mức tiêu thụ nước của 20 hộ gia đình trong một tổ dân phố, ta có số liệu sau (đơn vị tính m3 (mét khối)).
Mức tiêu thụ nước trung bình của 20 hô là:
  A - 
11,95 m3
  B - 
12,05 m3
  C - 
12,75 m3
  D - 
13,5 m3
6-
Điều tra về mức tiêu thụ nước của 20 hộ gia đình trong một tổ dân phố, ta có số liệu sau (đơn vị tính m3 (mét khối)).
Mốt của dấu hiệu là:
  A - 
12
  B - 
10 và 12
  C - 
20 và 8
  D - 
Một giá trị khác
7-
Điểm kiểm tra học kì của hai học sinh trong một lớp được ghi lại trong hai bảng tần số sau:
Điểm trung bình cộng của học sinh A là:
  A - 
7,1
  B - 
7,2
  C - 
7,3
  D - 
7,4
8-
Điểm kiểm tra học kì của hai học sinh trong một lớp được ghi lại trong hai bảng tần số sau:
Điểm trung bình cộng của học sinh B là:
  A - 
7,2
  B - 
7,3
  C - 
7,5
  D - 
8,0
9-
Điểm kiểm tra học kì của hai học sinh trong một lớp được ghi lại trong hai bảng tần số sau:
Câu nào sau đây sai?
(1) Hai học sinh A và B có điểm trung bình như nhau.
(2) Mốt của dấu hiệu trong bảng 1 là 7 và 8.
(3) Bảng 2 có 5 giá trị khác nhau của dấu hiệu.
  A - 
(1)
  B - 
(2)
  C - 
(3)
  D - 
Không có câu nào sai
10-
Điểm kiểm tra học kì của hai học sinh trong một lớp được ghi lại trong hai bảng tần số sau:
Biểu đồ nào sau đây biểu diễn điểm của học sinh B.

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhân chia số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 16
Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Hàm số, mặt phẳng tọa độ
Tỉ lệ thức
Lũy thừa của số hữu tỉ
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 12
Tập hợp số hữu tỉ
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 11
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 09
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 10
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 08
Đề Xuất
Biểu Thức Đại Số - Bài 09
Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực
Tam giác - Bài 03
Tam giác - Bài 16
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 13
Tam giác - Bài 04
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 07
Tam giác - Bài 07
Biểu Thức Đại Số - Bài 07
Biểu Thức Đại Số - Bài 03
Nhân chia số hữu tỉ
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 07
Biểu Thức Đại Số - Bài 08
Tam giác - Bài 06
Tam giác - Bài 15
Số hữu tỉ - Số thực - Bài 02
Giá trị của một biểu thức đại số, đơn thức - Đề 1
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 02
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 08
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 07 - Bài 06
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters