WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 351
Choose the best option to complete the following sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:51:54 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
After drinking a big bottle of __________, he got drunk.
  A - 
wine
  B - 
milk
  C - 
water
  D - 
orange juice
2-
Michael : " It’s hot in here".
Tom : "__________ I open the window ?"
  A - 
Did
  B - 
Do
  C - 
Would
  D - 
Shall
3-
Mary never cooks, __________?
  A - 
did not she
  B - 
doesn’t she
  C - 
does she
  D - 
did she
4-
I don’t study hard enough for the examination. I wish I __________ harder.
  A - 
study
  B - 
studied
  C - 
have studied
  D - 
studies
5-
She looks forward __________ seeing her mother coming back soon.
  A - 
to
  B - 
on
  C - 
with
  D - 
at
6-
I didn't go to school yesterday __________I was ill.
  A - 
because
  B - 
and
  C - 
but
  D - 
so
7-
He will stay at home __________it rains.
  A - 
or
  B - 
however
  C - 
if
  D - 
but
8-
That man lives next door, __________ he?
  A - 
does
  B - 
doesn't
  C - 
don't
  D - 
isn't
9-
Mary wishes she __________ speak Vietnamese.
  A - 
can
  B - 
could
  C - 
should
  D - 
will
10-
__________the afternoon, mum feeds the chickens.
  A - 
Over
  B - 
On
  C - 
In
  D - 
For
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 43
English 9 - Test 514
English 9 - Test 90
English 9 - Test 119
English 9 - Test 645
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 736
English 9 - Test 698
English 9 - Test 663
English 9 - Test 403
English 9 - Test 511
English 9 - Test 04
English 9 - Test 507
English 9 - Test 695
English 9 - Test 334
English 9 - Test 231
English 9 - Test 738
Đề Xuất
English 9 - Test 474
English 9 - Test 26
English 9 - Test 292
English 9 - Test 441
English 9 - Test 472
English 9 - Test 227
English 9 - Test 482
English 9 - Test 502
English 9 - Test 22
English 9 - Test 196
English 9 - Test 283
English 9 - Test 316
English 9 - Test 435
English 9 - Test 369
English 9 - Test 141
English 9 - Test 01
English 9 - Test 211
English 9 - Test 41
English 9 - Test 297
English 9 - Test 414
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters