WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Back To School - Test 06
Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:02:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A lot of girls go to dancing classes, but not much boys.
    A               B                                  C            D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
2-
She lives on 12 Nguyen Hue Street with her parents.
         A    B                                         C     D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
3-
They have so many money they don't know what to do with it.
           A           B                                    C                  D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
4-
Her new school is different with her old school.
         A               B                 C           D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
5-
I don't know much cheap places to eat.
              A        B      C                     D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
6-
Her full name is Phan Thi Hong, so her middle nam is PhaN.
  A                  B                                 C      D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
7-
Her new dress is beautifuler than her old dress.
  A                   B          C                      D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
8-
Astralia is one of the goodest places in the world for a holiday!
             A                         B               C                       D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
9-
She lives at To Hien Thanh Street with her aunt and uncle.
         A    B                                      C                    D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
10-
How much eggs do his chicken produce?
            A             B   C                   D
  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 181
English 7 - Test 184
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 02
English 7 - Test 155
English 7 - Test 154
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 96
English 7 - Test 106
English 7 - Test 184
English 7 - Test 63
English 7 - Test 55
At Home And Away - Test 05
English 7 - Test 177
English 7 - Test 136
English 7 - Test 01
English 7 - Test 14
At Home And Away - Test 12
English 7 - Test 102
At School - Test 01
English 7 - Test 127
Work And Play - Test 04
English 7 - Test 132
English 7 - Test 124
The World Of Work - Test 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters