WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Mệnh đề - Tập hợp - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:39:01 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Câu nào sau đây là một mệnh đề?
I. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc năm 1945
II. Phương trình x4 + 6x2 + 5 = 0 có nghiệm
III. 84 chia hết cho 3
  A - 
I và II
  B - 
I và III
  C - 
II và III
  D - 
I, II và III
2-
Câu nào sau đây là một mệnh đề?
  A - 
2x + 9 = 0
  B - 
là số hữu tỉ
  C - 
Hãy học hành chăm chỉ!
  D - 
Bạn thích mùa thu không?
3-
Câu nào sau đây là một mệnh đề?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Tìm x để mệnh đề chứa biến P(x): "x là số tự nhiên thỏa mãn x2 < 25" đúng.
  A - 
2; 3; 4; 5
  B - 
0; 1; 2; 3; 4; 5
  C - 
0; 1; 2; 3; 4
  D - 
1; 2; 3; 4; 5
5-
Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định sai?

  A - 
Chỉ I và II
  B - 
Chỉ I và III
  C - 
Chỉ II và III
  D - 
Cả I, II và III
6-
Mệnh đề nào sau đây có mệnh đề phủ định đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho hai mệnh đề A và B. Xét các câu sau:
I. Nếu A đúng và B đúng thì mệnh đề A ⇒ B đúng
II. Nếu A đúng và B sai thì mệnh đề A ⇒ B sai
III. Nếu A sai và B đúng thì mệnh đề A ⇒ B đúng
IV. Nếu A sai và B sai thì mệnh đề A ⇒ B đúng
Câu nào đúng?
  A - 
Chỉ I
  B - 
Chỉ IV
  C - 
Chỉ I, II và III
  D - 
I, II, III và IV
8-
Mệnh đề nào sau đây sai?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho mệnh đề chứa biến P(x): " x là số tự nhiên thỏa mãn x2 - x ≥ 9". Mệnh đề nào sau đây đúng?
  A - 
P(0)
  B - 
P(3)
  C - 
P(2)
  D - 
P(5)
10-
Cho các mệnh đề:
I. 125 chia hết cho 3 thì 125 chia hết cho 6
II. 150 chia hết cho 6 thì 150 chia hết cho 9
III. 6 là số nguyên tố thì 721 chia hết cho 7
Mệnh đề nào sai?
  A - 
Chỉ I
  B - 
Chỉ II
  C - 
I và III
  D - 
II và III
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng giác - Bài 01
Lượng giác - Bài 05
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Elip
Giá trị lượng giác của góc có liên quan đặc biệt - Đề 01
Giá trị lượng giác của góc có liên quan đặc biệt - Đề 02
Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 30
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 29
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 09
Thống Kê - Bài 02
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 10
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 15
Thống Kê - Bài 01
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 27
Công thức lượng giác - Đề 02
Phương trình tổng quát của đường thẳng
Công thức lượng giác - Đề 01
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 10
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 03
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 05
Đề Xuất
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 07
Kiểm Tra Hình Học Lớp 10 Cuối Năm - Bài 04
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 01
Kiểm Tra Hình Học Lớp 10 Cuối Năm - Bài 05
Bất đẳng thức - Bất phương trình - Bài 03
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 38
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 20
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 25
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 18
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 39
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 11
Thống Kê - Bài 04
Thống Kê - Bài 03
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đường tròn - Bài 01
Lượng giác - Bài 06
Kiểm Tra Hình Học Lớp 10 Cuối Năm - Bài 03
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 17
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 32
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters