WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:05:48 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Các bạn học sinh xếp thành 6 hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?
  A - 
96 học sinh
  B - 
360 học sinh
  C - 
95 học sinh
  D - 
362 học sinh
2-
Điền dấu thích hợp vào .............
95 599 ......... 100 000
  A - 
>
  B - 
<
  C - 
=
  D - 
không dấu
3-
Bạn An đi mua gạo với giá 5000 đồng 1 kg. Bạn An mua tổng cộng 4 kg gạo. Vậy số tiền bạn An phải trả là bao nhiêu?
  A - 
5000 x 4 = 2000 (đồng)
  B - 
5000 x 4 = 5400 (đồng)
  C - 
5000 x 4 = 20004 (đồng)
  D - 
5000 x 4 = 20000 (đồng)
4-
Giá trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là:
  A - 
390
  B - 
380
  C - 
4390
  D - 
480
5-
152734 đọc là:
  A - 
Năm trăm mười hai nghìn bảy trăm ba mươi tư.
  B - 
Một trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi tư.
  C - 
Một trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi tư.
  D - 
Bảy trăm mười lăm nghìn bảy trăm bốn mươi ba.
6-
trong số 875 321, chữ số 5 ở hàng nào, lớp nào?
  A - 
Hàng chục nghìn, lớp nghìn.
  B - 
Hàng nghìn, lớp nghìn.
  C - 
Hàng chục nghìn, lớp đơn vị.
  D - 
Hàng nghìn, lớp đơn vị.
7-
Số lớn nhất trong các số: 356 872; 283 576; 638 752; 725 863 là:
  A - 
356 872
  B - 
283 576
  C - 
638 752
  D - 
725 863
8-
Chiều cao của từng bạn trong nhóm học tập là:
Lan: 1m 35cm
Liên: 1m 4dm
Hùng: 1m 47cm
Cường: 141cm
Viết tên các bạn trong nhóm lần lượt theo thứ tự từ cao đến thấp.
  A - 
Hùng, Cường, Liên, Lan
  B - 
Cường, Hùng, Liên, Lan
  C - 
Hùng, Liên, Cường, Lan
  D - 
Hùng, Cường, Lan, Liên
9-
10 tạ bằng bao nhiêu tấn?
  A - 
3
  B - 
4
  C - 
1
  D - 
2
10-
100 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 31
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 24
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters