WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Work And Play - Test 11
Choose the word that best fits each of the blank spaces.


American students (1) ________ in different activities 92) _________ recess. The energetic student (3) ________ basket ball, but they never have time (4) _____ a whole game. They just practice (5) _________ goals. That is called "shooting some hoops". Many (6) _______ the students listen (7) ______ music. They usually have (8) _______ CD players (9) ______ small earphones. Sometimes they read or study (10) ________ the same time.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:45:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
take part
  B - 
participate
  C - 
join
  D - 
all are correct
2-
(2)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
when
3-
(3)
  A - 
often play
  B - 
play often
  C - 
play usually
  D - 
never play
4-
(4)
  A - 
play
  B - 
to play
  C - 
playing
  D - 
to playing
5-
(5)
  A - 
score
  B - 
to score
  C - 
scoring
  D - 
to scoring
6-
(6)
  A - 
of
  B - 
in
  C - 
on
  D - 
at
7-
(7)
  A - 
to
  B - 
of
  C - 
for
  D - 
at
8-
(8)
  A - 
important
  B - 
portable
  C - 
importantly
  D - 
portably
9-
(9)
  A - 
with
  B - 
to
  C - 
and
  D - 
for
10-
(10)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
from
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 181
English 7 - Test 184
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 02
English 7 - Test 155
English 7 - Test 154
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 150
Work And Play - Test 05
English 7 - Test 33
English 7 - Test 141
English 7 - Test 07
Work And Play - Test 02
English 7 - Test 94
Personal Information - Test 02
The World Of Work - Test 10
English 7 - Test 28
English 7 - Test 24
Personal Information - Test 03
English 7 - Test 41
After School - Test 12
At Home - Test 02
English 7 - Test 173
English 7 - Test 119
English 7 - Test 169
English 7 - Test 172
English 7 - Test 20
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters